Tasavvuf ve Hayat Eğitim Programı

TASAVVUF VE HAYAT EĞİTİM PROGRAMI 


PROGRAM HAKKINDA


Hayatı yeniden anlamlandırmaya bir adım. 

Yaşamda bir paradigma değişikliği…

 “Tasavvuf ve Hayat” eğitim programı hayata dair kendi sorularınızı bulmanız ve cevapların izlerini sürmeniz için değerli bir fırsat sunuyor.

Modern dünyanın ‘hız ve haz tuzakları’ karşısında farkındalığımızı artırarak hayatımızı anlamlandırmak amacıyla hazırlanan programda, Tasavvufta din ve dünya görüşü, Osmanlı dönemi klasikleri seçme metinlerinden hareketle açıklanıyor. Tasavvufta bilgi ve varlık anlayışı, Tasavvuf eğitimin aşamaları ve hedefi konularına odaklanacak dersler sonunda, Tasavvuf erbabının insanı ve hayatı anlatmada seçtiği yöntem olan hikâye geleneği yaşam tecrübemizi değerlendirmemizde yeni kapılar aralıyor.


TEKNİK ÖZELLİKLER

- 12 hafta boyunca, haftada 3 saat 15 dk., toplam 39 saatlik bir eğitim programı

- 15 Kasım 2019 – 31 Ocak 2020 tarihleri arasında

- Cuma günleri 14.00 – 17.15

- Prof. Dr. Reşat Öngören, Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Bedirhan, Prof. Dr. Emine Yeniterzi, Dr. Sema Süvarioğlu ve Cemâlnur Sargut'un katılımıyla

- Program ücreti: 1950 TL (KDV Dahil)

- KESİN KAYIT


Program süresince 5 farklı başlık altında verilecek dersler ve ders içerikleri:

DERSLER

Tasavvufun Temel Meseleleri, Reşat Öngören, Prof. Dr. 

9 saat 

Bu ders kapsamında Tasavvuf ve Din: Tasavvufun İslam’daki Yeri, Sınırları ve Kaynakları, Tasavvuf ve Dinî İlimler: Tasavvuf İlmini Fıkıh, Kelam, Tefsir ve Hadis İlimlerinden Ayıran Özellikler, Tasavvuf Eğitimi: Şeyh Mürid İlişkisinin Boyutları; Râbıta ve İstimdat Kavramları, Tarikatlar ve Silsileleri: Şeyh Silsilelerinin Oluşumu; İcâzet ve Hilâfet Kavramları, Tasavvufta Bilgiye Ulaşma Usûlü: Keşf ve İlham Kavramları ve Tasavvufta Varlık/Tevhid Anlayışı: Vahdet-i Vücûd ve Vahdet-i Şühud Mukayesesi konuları incelenecektir.


Klasik Metinlerle Tasavvuf Düşüncesine Giriş, Muhammed Bedirhan, Dr. Öğr. Üyesi 

9 saat

İslâm bilim geleneği içerisindeki üç tümel disiplinden biri olan tasavvuf, kendi epistemolojik zeminine uygun bir âlem tasavvuru geliştirmiştir. Öyle ki, bu âlem tasavvuru anlaşılmaksızın tasavvufla bağlantılı olan hiçbir husus anlaşılamaz. Sûfîler bu âlem tasavvurlarını konuya dair yazdıkları çeşitli temel metinlerde işlemişlerdir. Bu ders kapsamında sûfîlerin Tanrı, âlem, insan, insanın kemâle dair yolculuğu, varlık ve nefs mertebeleri gibi temel problemlerdeki görüşleri tasavvuf ilmine ait klasik metinlerden seçilen örnekler eşliğinde incelenecektir.


Tasavvuf Edebiyatında Hikâye Geleneği, Emine Yeniterzi, Prof. Dr.

7.5 saat

Hikâyeler; zihinde yer etmesi, kolay hatırlanması, anlaşılması zor konuları örnekleyerek açıklaması ve ikna gücünün yüksek oluşu gibi sebeplerle bir eğitim aracı olarak kullanılmıştır. Kur’ân-ı Kerîm’de İlâhî hükümler anlatılırken sık sık hikâyelere, peygamber kıssalarına yer verilir; bazı hadîs-i şerîflerde de ibret dolu hikâyeler anlatılır. Tasavvuf erbabı şair ve yazarlar da aynı üslûbu tatbik etmişlerdir. Bu seminerlerde; tasavvufî mesnevîlerde hikâye geleneği, tahkiye üslûbu, hikâyelerin kaynakları ve hikâye ile verilen mesajların katmanları ele alınacaktır.


Tasavvuf ve Psikoloji, Sema Süvarioğlu, Dr.

6 saat

Hız ve hazın baskın olduğu, içinde yaşadığımız “modern” çağda bizi duygu, düşünce ve davranış olarak zorlayan birçok unsur bulunmaktadır. Tasavvuf ve Hayat Programının başında ve sonunda yer alacak bu bölümde, hayata dair kendi sorularınızı bulmanız ve program süresince bu soruların izlerini sürmeniz için kapılar aralanacaktır. Programın sizde yarattığı değişim, dönüşüm ve farkındalığın tasavvuf ve psikolojinin paralellikleri dairesinde değerlendirmelerle de ders tamamlanacaktır.


Tasavvuf Günümüzde Nasıl Yaşanır?, Cemâlnur Sargut

4.5 saat

Tasavvuf alanına dair öğrenilenlerin günlük hayattaki karşılıklarını anlamak ve birlikte değerlendirmek gayesiyle hazırlanan ders temel metinlerin karşılıklı soru cevap yöntemiyle incelenmesiyle gerçekleştirilecektir.

Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!