Kurumsal

Enstitü Yönetimi

Prof. Dr. Elif ERHAN (Müdür)

Prof. Dr. Emine YENİTERZİ (Müdür Yardımcısı)

Dr. Öğr. Üyesi F. Cangüzel GÜNER ZÜLFİKAR (Müdür Yardımcısı)

Özge ALADAĞ MUSTAFAOĞLU (Enstitü Sekreteri)

Dicle FİLİZ (Enstitü Sekreteri Asistanı)


Enstitü Kurulu

Prof. Dr. Elif ERHAN  (Müdür)

Prof. Dr. Emine YENİTERZİ (Müdür Yardımcısı)

Dr. Öğr. Üyesi F. Cangüzel GÜNER ZÜLFİKAR (Müdür Yardımcısı)


Enstitü Yönetim Kurulu 

Prof. Dr. Elif ERHAN (Müdür)

Prof. Dr. Emine YENİTERZİ (Müdür Yardımcısı)

Dr. Öğr. Üyesi F. Cangüzel GÜNER ZÜLFİKAR (Müdür Yardımcısı)

Prof. Dr. Sevil ATASOY (Üye)

Prof. Dr. Reşat ÖNGÖREN (Üye)

Prof. Dr. Niyazi BEKİ (Üye)Kalite Komisyonu 

Prof. Dr. Elif ERHAN (Müdür)

Prof. Dr. Emine YENİTERZİ (Müdür Yardımcısı)

Prof. Dr. Reşat ÖNGÖREN

Prof. Dr. Niyazi BEKİ

Dr. Öğr. Üyesi F. Cangüzel GÜNER ZÜLFİKAR (Müdür Yardımcısı)

Dr. Öğr. Üyesi H. Dilek GÜLDÜTUNA

Dr. Öğr. Üyesi Omneya AYAD

Dr. Arzu Eylül YALÇINKAYA

Özge MUSTAFAOĞLU (Enstitü Sekreteri)

 

Tablo 1. Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü 2021-2022 Akademik Yılı Lisansüstü Programları Öğrenci Sayısı ve Akademik ve İdari Personel Sayıları
Tasavvuf Kültürü ve Edebiyatı Tezsiz Yüksek Lisans Öğrenci Sayısı  69
Tasavvuf Kültürü ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Öğrenci Sayısı  78
İslam Medeniyeti, Düşüncesi, Tarihi ve Edebiyatı Doktora Programı Öğrenci Sayısı 38
Toplam Öğrenci Sayısı185
Akademik Personel Sayısı 
Profesör4 tam zamanlı 5 yarı zamanlı 
Doçent2 yarı zamanlı
Dr. Öğretim Üyesi 4 tam zamanlı 2 yarı zamanlı 
İdari Personael Sayısı 2


Tablo 2. Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü Sürekli Eğitim Programları ve Yaz Okulları Kapsamında Verilen Katılım Belgeleri/ Sertifikalar


2021-2022 Akademik Yılı Sürekli Eğitim Programları Katılım Belgesi  Sayısı600
2015-2022 Yılları Arasında Verilen Sürekli Eğitim Programları Katılım Belgesi/ Sertifika Sayısı                                                                                     5282
Tasavvuf Araştırmaları Uluslararası Yaz Okulu (2018 Yaz Okulu, 2020 Yaz Okulu) Sertifika Sayısı316
Toplam 6198


 HEDEFLER

Enstitümüz, üniversitemiz stratejik planında yer verilen 4 stratejik amaca ulaşmak üzere mevcut organlarınca aşağıda sunulan hedefleri stratejik olarak benimsemiştir.

 Amaç 1: Eğitim-Öğretimi Güçlendirmek

Mevcut Bologna bilgileri için tıklayınız.

Tasavvuf Kültürü ve Edebiyatı Lisansüstü Programları içeriği; başta tasavvuf doktrini olmak üzere, tasavvuf tarihi, tasavvuf edebiyatı konularını birbirleriyle ve temel İslâm bilimleri ile bütünlüklü, İslâm düşünce ve medeniyet tarihi konuları başta olmak üzere sosyal bilimlerin çeşitli disiplinleri ile ilişkilendirilerek yapılandırılmıştır. Program, aynı zamanda, kendi kültür coğrafyamızı konu alan “İslâm medeniyeti, tasavvuf düşüncesi ve kültürü” perspektifine dayalı disiplinler arası kültür çalışmaları üretimine katkı sağlamayı hedeflemektedir. Daha yakından bakıldığında, bu coğrafyada kültürle ilişkili neredeyse her çalışmanın tasavvuf alanına müracaat etmek durumunda olduğu görülür. Saha Araştırmaları (Area Studies) ve Dini Etütler (Religious Studies) alanlarında ülkemiz için yeni imkânlar sunabilir. Tasavvuf ile ilgili araştırmalar, günümüzde toplumbilim ve insan psikolojisiyle ilgilenenlere de yeni bakış açıları getirebilmektedir.

Enstitü kapsamında "Tasavvuf Kültürü ve Edebiyatı" başlıklı Tezli ve Tezsiz yüksek lisans programları yürütülmektedir. Doktora programı "İslam Medeniyeti Düşüncesi, Tarihi ve Edebiyatı" başlığı altında yapılandırılmıştır. 

Enstitü, tasavvuf alanında yürüteceği lisansüstü çalışmalar, ulusal ve uluslararası bilimsel ve kültürel işbirlikleri, özgün araştırmalar ve ortak projeler ile özellikle Osmanlı Kültür Coğrafyasında üretilmiş olan çalışmaların tetkiki, uluslararası anlamda bilinirliğinin arttırılması, Türkçenin Tasavvuf alanının araştırma dillerinden birisi olarak öneminin ortaya çıkarılmasına katkı sunmayı kendisine özel bir görev edinmiştir. Genel anlamda ise Enstitü, Tasavvuf alanının kavrayıcı, birleştirici ve çok sayıda disiplinle ilişkili olan geniş kapsamlı içeriğinin insanlığın hizmetine sunulması için çalışmalarda bulunacaktır.

Öğrenciler, kendi yönelimlerine göre ders seçebilme ve diğer programlardan ders alma hakkını özgür şekilde kullanabilmelidir. Öğrenciler halen bu imkânı çeşitli nedenlerle sınırlı şekilde kullanabilmektedir. Multi disipliner çalışmaları desteklemek üzere bu etkileşimin artırılması hedeflenmektedir.

Seçmeli ders havuzunda yer alan tüm derslerin kademeli olarak açılması hedeflenmektedir. Bunun hayata geçirilebilmesi için ilgili alanlarda uzman öğretim üyelerine ulaşılması gerekmektedir.

Enstitü yürütülmekte olan lisansüstü programların içeriği gereği, tez çalışmalarını ve bilimsel araştırmaları desteklemek amacıyla öğrencilerin araştırma dillerine yönelik olarak metin inceleme kapasitelerinin artırılması amacıyla çalışmalar planlanacaktır.

Akademik danışmanlık faaliyetlerinin daha etkin yürütülmesi için danışmanlık görüşme raporları hazırlanacak ve danışmanlık faaliyetleri takip ve kayıt altına alınacaktır.

Enstitümüzün, içeriği gereği Avrupa Üniversiteler Birliği programlarına katılımı ve Erasmus değişim programlarından yararlanma imkânı oldukça sınırlıdır. Bu etkileşimin artırılması için çalışmalarda bulunulacaktır.

Hayat boyu öğrenme ilkesi kapsamında uzaktan ve sürekli eğitim faaliyetlerinin artırılmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır.

Amaç 2: Kurumsal Kapasiteyi Geliştirmek

Lisansüstü eğitimin ve özellikle de doktora eğitiminin esas amacı bağımsız olarak araştırma yapabilen bilim insanı veya kendi alanında uzman profesyoneller yetiştirmektir. 

Enstitü bünyesinde Türkçe ve İngilizce yayımlanacak bir süreli yayının çıkartılması,

Öğretim üyesi sayısının artırılması,

İdari personel sayısın artırılması,

Enstitünün tanınırlığının artırılmasına yönelik çalışmalar yapılması,

İşleyişin kurumsal hale getirilmesi için çalışmalarda bulunulması,  

Tez izleme süreçlerinin güçlendirilmesi,

Enstitünün İlahiyat ve Din Bilimleri alanlarında eğitim veren kurumlar ile ortak çalışmalarda bulunması,

Enstitünün tasavvuf alanı ile ile ilişkili alanlarda multidisipliner çalışma yapma kapasitesini artırmaya yönelik stratejiler geliştirmesi,

Enstitünün teknik alt yapısının güçlendirilmesi ile uzaktan eğitim faaliyetlerinin artırılması

Mezunların daha sonra takibi ve kurum ile bağlarının sürekli hale gelmesini sağlamak amacıyla çalışmalarda bulunulması kurumsal kapasitenin geliştirilmesi için temel hedefler olarak belirlenmiştir.

Amaç 3: Uluslararasılaşmayı Geliştirmek 

Öğrenci ve personelin uluslararası deneyiminin yükseltilmesi,

Uluslararası işbirlikleri ile İngilizce eğitim veren ortak lisansüstü eğitim programları açılması,

Proje imkânlarının değerlendirilmesinin sağlanması,

Enstitünün uluslararası ilişkiler ağının somut çalışmalara yönlendirilmesi,

Enstitü tanıtım kataloğunun her yıl düzenli olarak Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanması,

Enstitü insan kaynaklarının dil becerilerinin artırılmasına yönelik çalışmalarda bulunulması,

Enstitü web sayfasının İngilizce versiyonunun güncel halde tutulması, Enstitünün uluslararası kapasitesini artırmak üzere hedeflenmektedir.

Amaç 4: Paydaşlar ile İşbirliğini Güçlendirmek 

Bilimsel ve Kültürel amaçlı proje desteklerinden yararlanma kapasitesinin artırılması,

Özellikle ilahiyat ve din bilimleri alanlarında Türkiye'de çalışmalar yapan akademik, devlet veya sivil toplum kuruluşları ile ortak çalışma kapasitesinin artırılması,

Multidisipliner çalışmaların geliştirilmesine yönelik olarak, tasavvuf alanıyla ilişkili disiplinlerle etkileşimin güçlendirilmesi,

Enstitü programlarının topluma kazandıracağı yararın anlatılmasına ve görünür hale getirilmesine yönelik faaliyetler ile Enstitünün dış paydaş sayısısın artırılması,

Dış destekli projelerle ilgili alt yapının güçlendirilmesi gayesiyle özellikle BİDEB (Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı) tarafından ilan edilen destek programları hakkında öğrencilerin bilgilendirilmesi ile iç ve dış paydaşlarla ilişkilerin güçlendirilmesi hedeflenmektedir.

 

Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!