Çalışma Grupları

Tasavvuf Araştırmaları Grubu
Çalışma Odağı

Tasavvuf alanı temel İslâm bilimlerinin yanı sıra edebiyattan felsefeye, tarihten sosyolojiye, müzikten resme, siyaset felsefesinden popüler kültüre, bilim ve sanat konularında geniş bir ilgi alanına sahiptir. Daha yakından bakıldığında, bu coğrafyada kültürü konu alan her çalışmanın tasavvuf alanına müracaat etmek durumunda olduğu görülür. Tasavvuf ile ilgili araştırmalar, günümüzde toplumbilim ve insan psikolojisiyle ilgilenenlere de yeni bakış açıları sunmaktadır.

Tasavvuf Araştırmaları Çalışma grubu konuya geniş bir açıdan yaklaşabilmek için öncelikle tüm disipliner bakış açılarını bir araya getirmeyi hedefliyor. Bu yaklaşımla tasavvuf düşüncesi, tarihi ve edebiyatı konuları başta olmak üzere beşerî ve sosyal bilimler alanlarının, yerine göre diğer alanların çeşitli disiplinleri ile ilişkilendirilerek işlendiği disiplinler arası çalışmalara odaklanmaktadır.

Disiplinler arası çalışmaların temeli, farklı disiplinlerin ve farklı disiplinlerden araştırmacıların bir araya getirilmesiyle, alışılagelmiş kısıtlamalar olmadan ve bilinen kalıpların dışına çıkarak düşünme imkânlarının artırılmasına dayanır. Tasavvufun kendi kavram ve yöntemlerinin diğer disiplinlerle buluşmasından doğacak yeni imkânlar hakkında literatürde henüz yeterli birikime rastlamıyoruz. Enstitü, İslam medeniyetinin tasavvuf düşüncesi, tarihi ve edebiyatı konularında olduğu kadar, söz konusu çalışmalara kaynak oluşturan metinlerin çıktılarından, toplumu ilgilendiren, katma değer üreten, sosyal sorumluluğu paylaşan ve sürdürülebilir gelişimi etkileyen her alanda çözüm üreten düşünce alt yapısının oluşmasına katkı sağlamak için çalışmaktadır.

Enstitünün Tasavvuf Kültürü ve Edebiyatı yüksek lisans programları kapsamında vermekte olduğu eğitim, bilimsel açıdan daha derin ve geniş imkânlar sunacak şekilde İslâm Medeniyeti, Düşüncesi, Tarihi ve Edebiyatı doktora programı ile zenginleştirilmiştir. Doktora programı, çalışma grubunun araştırmalarını ve projelerini destekleyecek ilgili insan profilini bir merkezde toplamaktadır.

Bu yaklaşımın Türkiye kaynaklı medeniyet çalışmalarına ve tasavvuf düşüncesi merkezli İslam medeniyeti okumalarına katkı sağlaması hedeflenmektedir. Türkçe eserlerin İslam araştırmaları literatüründe hak ettiği yeri alması, Osmanlı tasavvuf düşüncesinin nadide örnekleri Osmanlı şerh geleneğinin ürünü eserlerin uluslararası yayınlarla tanıtılması bu çabanın önemli bir parçası ve ilgi odağıdır.

Çalışma grubu yalnızca yazılı yayınlar değil, yapılan çalışmaların ve elde edilen sonuçların, esas gayesi olarak topluma ulaşmasını sağlamak üzere eğitim programları, ulusal/uluslararası sempozyumlar, panel, konferans, söyleşi ve seminer gibi bilimsel etkinlikler gerçekleştirmektedir. Bu etkinlikler Enstitü ve Üniversitemizin medya ve sosyal medya araçlarıyla geniş kitlelere duyurulmaktadır.  Enstitü kadrosu çalışma grubunun doğal üyesidir.

İş ve Çalışma Ahlâkı Grubu
Çalışma Odağı

Kurumların stratejik hedeflerine ulaşmak, faaliyet alanlarında daha etkili olmak, tüm paydaşlarına ve içinde bulundukları ekosisteme fayda üretmek ve değişime cevap vermekte çeviklik kazanmak için içeride yapmak zorunda oldukları -insana, kültüre, sisteme ve sürece dayalı- geliştirme ve iyileştirme çalışmaları vardır.
Bu çalışmalar kendi içinde üç ayrı başlıkta değerlendirilebilir;
1) Kalite Yönetim Sistemleri
2) Üretim Yönetimi Geliştirme Metodları
3) Organizasyonel Yönetim Araçları

Geniş bir perspektiften bakıldığında 1 ve 2 numaralı maddelerde belirtilen tüm modelleri 3. başlık altında birleştirmek mümkün olabilir. Kurumların yapısını, işleyişini ve kültürünü tasarlamak üzere tasarlanan modeller bu kapsamdadır.
Söz konusu “bütünleşmiş yönetim sistemleri”, ne kadar iyi tasarlanmış olursa olsun, Türkiye’de işletmeler ve çalışanlar tarafından içselleştirilmelerinde/ özümsenmelerinde sorunlar gözlenmektedir. Çoğu model çalışanın kendi kültür referansları ve bakış açıları ile uyumlu ortak bir anlayış sunmadığı için çalışan ve yönetici açısından adaptasyonu zor olmaktadır. Bu nedenle bu sistemler çoğu işletmede bir yönetim aracı olarak yeknesak bir biçimde kullanılsa da günlük yaşantıda organizasyon kültürüne dönüşememekte, kişiler açısından anlam bağı kurulması zor olmaktadır. Dolayısıyla en basit tarifiyle her kurumun çalışanında aradığı davranış setleri olan yetkinlikler, çalışanların yetiştiği kültürün temel kavramları ve davranış modelleriyle uyumlu şekilde planlanabilir. “İş ve Çalışama Ahlâkı” grubu bu sistemlerin felsefe, içerik dil ve uygulama formatları bakımından maneviyat ve kültürel kodlarla bağının kurulmasına yönelik çalışmalar yapmak üzere bir araya gelmiştir. 2021 yılı Ocak ayı ile Temmuz ayları arasında çalışma odaklarının netleştirilmesi için 10 çalıştay düzenlenmiş, çalışma odakları, bir bölümü Enstitüde yürütülmekte olan lisansüstü çalışmalardan ve/veya profesyonel danışmanlık tecrübesine dayalı 15 seminer etrafında yapılandırılmıştır.

İş Hayatında Davranışlar ve Kullanım Alanları
İş Ahlâkı – İslam İş Ahlâkı (IWE) ve Protestan İş Ahlâkı (PWE)
Şirketlerde Etik Uygulamaların Mevcut Durumu
İş Hayatındaki Davranışlar, Yetkinliği Tanımı ve Çalışma İle İlişkisi
Etik ve Ahlâk Kavramları (Genel Ahlâk, İş Ahlâkı, Meslek Ahlâkı ve Çalışma Ahlâkı, kurumlar adına Çevre Etiği Tanımları Bağlamında)
Ahlâk Din İlişkisi
Kültürün Çalışma Ahlâkına Etkisi
Çevrenin Çalışma Hayatındaki Davranışlara Olan Etkisi (Sistem İnsan Uyumu)
Ahilik’teki Temel Kavramlar ve Günümüze Uyarlama Yolları
Uzakdoğu Üretim Sistemlerinin Kökenindeki Değerler Sistemi
Bankacılık ve Finans Sektöründe Yalın Yönetim Sistemleri
İslamilik Endeksi Sıralaması Ülke Analizleri
Üretim ve Yönetim Modeli Olarak IKEA Örneği
Geleceğin Organizasyonu ve Aranan İnsan Yetkinlikleri
Geleceğin Liderlik Anlayışı: Hizmetkar Liderlik

Belirlenen Çalışma Odakları:
Yönetim Araç ve Sistemlerinin Tanıtımı
Yönetim Araç ve Sistemlerinin Gelecekte Yaşaması Beklenen Değişim ve Dönüşüm
Dünyada ve Türkiye’de Var Olan Modeller ve Arka Plan Değerleri
Dünyada İyi Uygulama Örneklerinin Tanıtımı
Türkiye’de Yaşanan Problemler ve Uyumsuzluk Yaşanan Durumların Meta Anlatımı
Kültür Tarihinden Benzerlik Kurulabilecek Modeller/Yaklaşımlar
Kapsama İlişkin Türkiye’de Yapılacak Çalışmaların Kriterleri

İş ve Çalışma Ahlakı Grubu:

Koordinatör: Prof. Dr. Elif ERHAN

Enstitü Akademik Kadrosu Grup Üyeleri:

Prof. Dr. Emine YENİTERZİ
Prof. Dr. Reşat ÖNGÖREN
Dr. Öğr. Üyesi Cangüzel GÜNER ZÜLFİKAR
Dr. Öğr. Üyesi Hatice Dilek GÜLDÜTUNA
Dr. Öğr. Üyesi Omneya AYAD
Dr. Öğr. Üyesi Arzu Eylül YALÇINKAYA

Diğer Grup Üyeleri:
Prof. Dr. Server DEMİRCİ
Prof. Dr. Hüsniye ÖRS
Dr. Fahir ZÜLFİKAR
E. Ebru ARSLAN
Ülkü BOZKURT
Birhan GENÇER
Kerim GÜÇ
Gamze GÜÇ
Oğuzhan GÜRSOY
Petek KUTUCUOĞLU
Yeliz MERDAN
Şule UYSAL ÖZATAY
Pınar ERSOY ÖZDOĞRU

Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!