Çalışma Grupları

İş ve Çalışma Ahlâkı Grubu
Çalışma Odağı

Kurumların stratejik hedeflerine ulaşmak, faaliyet alanlarında daha etkili olmak, tüm paydaşlarına ve içinde bulundukları ekosisteme fayda üretmek ve değişime cevap vermekte çeviklik kazanmak için içeride yapmak zorunda oldukları -insana, kültüre, sisteme ve sürece dayalı- geliştirme ve iyileştirme çalışmaları vardır.
Bu çalışmalar kendi içinde üç ayrı başlıkta değerlendirilebilir;
1) Kalite Yönetim Sistemleri
2) Üretim Yönetimi Geliştirme Metodları
3) Organizasyonel Yönetim Araçları
Geniş bir perspektiften bakıldığında 1 ve 2 numaralı maddelerde belirtilen tüm modelleri 3. başlık altında birleştirmek mümkün olabilir. Kurumların yapısını, işleyişini ve kültürünü tasarlamak üzere tasarlanan modeller bu kapsamdadır.
Söz konusu “bütünleşmiş yönetim sistemleri”, ne kadar iyi tasarlanmış olursa olsun, Türkiye’de işletmeler ve çalışanlar tarafından içselleştirilmelerinde/ özümsenmelerinde sorunlar gözlenmektedir. Çoğu model çalışanın kendi kültür referansları ve bakış açıları ile uyumlu ortak bir anlayış sunmadığı için çalışan ve yönetici açısından adaptasyonu zor olmaktadır. Bu nedenle bu sistemler çoğu işletmede bir yönetim aracı olarak yeknesak bir biçimde kullanılsa da günlük yaşantıda organizasyon kültürüne dönüşememekte, kişiler açısından anlam bağı kurulması zor olmaktadır. Dolayısıyla en basit tarifiyle her kurumun çalışanında aradığı davranış setleri olan yetkinlikler, çalışanların yetiştiği kültürün temel kavramları ve davranış modelleriyle uyumlu şekilde planlanabilir. “İş ve Çalışama Ahlâkı” grubu bu sistemlerin felsefe, içerik dil ve uygulama formatları bakımından maneviyat ve kültürel kodlarla bağının kurulmasına yönelik çalışmalar yapmak üzere bir araya gelmiştir. 2021 yılı Ocak ayı ile Temmuz ayları arasında çalışma odaklarının netleştirilmesi için 10 çalıştay düzenlenmiş, çalışma odakları, bir bölümü Enstitüde yürütülmekte olan lisansüstü çalışmalardan ve/veya profesyonel danışmanlık tecrübesine dayalı 15 seminer etrafında yapılandırılmıştır.
İş Hayatında Davranışlar ve Kullanım Alanları
İş Ahlâkı – İslam İş Ahlâkı (IWE) ve Protestan İş Ahlâkı (PWE)
Şirketlerde Etik Uygulamaların Mevcut Durumu
İş Hayatındaki Davranışlar, Yetkinliği Tanımı ve Çalışma İle İlişkisi
Etik ve Ahlâk Kavramları (Genel Ahlâk, İş Ahlâkı, Meslek Ahlâkı ve Çalışma Ahlâkı, kurumlar adına Çevre Etiği Tanımları Bağlamında)
Ahlâk Din İlişkisi
Kültürün Çalışma Ahlâkına Etkisi
Çevrenin Çalışma Hayatındaki Davranışlara Olan Etkisi (Sistem İnsan Uyumu)
Ahilik’teki Temel Kavramlar ve Günümüze Uyarlama Yolları
Uzakdoğu Üretim Sistemlerinin Kökenindeki Değerler Sistemi
Bankacılık ve Finans Sektöründe Yalın Yönetim Sistemleri
İslamilik Endeksi Sıralaması Ülke Analizleri
Üretim ve Yönetim Modeli Olarak IKEA Örneği
Geleceğin Organizasyonu ve Aranan İnsan Yetkinlikleri
Geleceğin Liderlik Anlayışı: Hizmetkar Liderlik

Belirlenen Çalışma Odakları:
Yönetim Araç ve Sistemlerinin Tanıtımı
Yönetim Araç ve Sistemlerinin Gelecekte Yaşaması Beklenen Değişim ve Dönüşüm
Dünyada ve Türkiye’de Var Olan Modeller ve Arka Plan Değerleri
Dünyada İyi Uygulama Örneklerinin Tanıtımı
Türkiye’de Yaşanan Problemler ve Uyumsuzluk Yaşanan Durumların Meta Anlatımı
Kültür Tarihinden Benzerlik Kurulabilecek Modeller/Yaklaşımlar
Kapsama İlişkin Türkiye’de Yapılacak Çalışmaların Kriterleri

İş ve Çalışma Ahlakı Grubu:

Koordinatör: Prof. Dr. Elif ERHAN

Enstitü Akademik Kadrosu Grup Üyeleri:

Prof. Dr. Emine YENİTERZİ

Prof. Dr. Reşat ÖNGÖREN

Dr. Öğr. Üyesi Cangüzel GÜNER ZÜLFİKAR

Dr. Öğr. Üyesi Hatice Dilek GÜLDÜTUNA

Dr. Öğr. Üyesi Omneya AYAD

Dr. Öğr. Üyesi Arzu Eylül YALÇINKAYA

Diğer Grup Üyeleri:

Prof. Dr. Server DEMİRCİ

Prof. Dr. Hüsniye ÖRS

Dr. Fahir ZÜLFİKAR

E. Ebru ARSLAN

Ülkü BOZKURT

Birhan GENÇER

Kerim GÜÇ

Gamze GÜÇ

Oğuzhan GÜRSOY

Petek KUTUCUOĞLU

Yeliz MERDAN

Şule UYSAL ÖZATAY

Pınar ERSOY ÖZDOĞRU

Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!