Mevlana ile Manevi Gelişim ve Yaşam Bilgeliği

Program, konuları bakımından birbiriyle irtibatlı dört kur şeklinde yapılandırılmıştır. 2015-2016 Bahar döneminde açılacak olan birinci kur 12 haftadır ve dersler her hafta Perşembe günü 10 Mart – 2 Haziran 2016 tarihlerinde gerçekleştirilecektir. Program ücreti 1000 TL (KDV Dahil) dir.

Programın Amacı ve Hedeflenen Kazanımlar

Programın gayesi Mevlânâ özelinde ehlullahın dine, hayata, insana, olaylara, evrene, insanın dünyadaki var oluşuna, insanın kapasite ve yeteneklerine, gam ve kederlerine, gönül hastalıklarına, sevgisizlik ve ayrılık ıstırabına, sevme potansiyeline, sevememe kuraklığına, kozmik aşka bakış açısına dair temel kavramların tanıtım ve anlaşılmasına yöneliktir. Program kapsamında Mesnevî dersleri üzerinden her insanın kendi iç arkeoloji sürecine dair temel sezgisel yöntemler ve yaşam bilgeliği üzerinde durulacaktır.

Dersler A. Avni konuk ve Ankaravî’nin Mesnevî şerhleri esas alınarak orijinal dilindeki beyitler üzerinden yapılacaktır.  İrfanî boyutu ile beyitler o haftanın kavramları üzerinden şerh edilecektir. Katılımcıların Mesnevî’nin o haftalık bölümünü Türkçe çevirisinden okuyarak gelmesi istifadeyi artıracaktır.

Bu ilkeler ışığında hedeflenen kazanımları şöyle özetleyebiliriz.

 • Ders anlatıcının Mevlâna’nın düşüncelerinden hareketle düzenlediği gönül terapi ilkeleri
 • Varoluşsal (ayrılık, değersizlik, başarısızlık, tatminsizlik, ölüm, anlamsızlık, suçluluk, …) korkularımızla yüzleşme
 • “kendini bilme”’ de ilk adım: Gönül kederlerinin, depresif duyguların kaynağını teşhis ve anlamlandırma
 • Tahrip edici dürtü ve düşüncelerin kontrolü ve yönlendirilmesi
 • Öz-benlik değer bilinci
 • Her bireyin kendi varlık kemâlini keşfe giden tekâmül yolunun sezgisel prensipleri.
 • Katılımcıların duygu durum ve gönül hallerinin seyrinin derste verilen ölçüm araçlarından yararlanma.
 • Yaşam ve çalışma zevkimizin nitelik ve niceliğinde olumlu değişim
 • Kendimizi enerjik ve canlı hissetmenin yolları
 • Estetik yönümüz
 • Yaratıcı bir hayal dünyasının ontolojik ve sezgisel yolu
 • Varlık algımızın eşik sınırları
 • Sevme becerisinin katmanları
 • Varlık ailesinin bir ferdi haline gelme: “vahdet şuuru”
 • Değerler manzumesi
 • Gönül sıhhati
 • Yaşam bilgeliğinin esaslarına ilişkin bilişsel ve sezgisel farkındalık

Açılacak olan birinci kurun konu başlıkları ve genel içeriği aşağıda verilmiş bulunmaktadır:

1.KUR İÇERİĞİ, 12 Hafta, 24 Saat, Her Perşembe 14.30-16.30

Birinci kur birbiriyle irtibatlı iki ana başlığa dayanmaktadır. Bu süreçlerin içerdiği başlıca konu başlıkları şu şekilde özetlenebilir:

 • Programın yürütülme esasları, sınırları ve gerekli araçlar hakkında bilgilendirme
 • Mevlâna düşüncesine giriş, Mesnevî’nin tasavvuf klasikleri arasındaki yeri

I: KENDİNİ BİLME

 • Gönül halimizin çeşitli ölçeklerle belirlenmesi
 • İnsan doğası hakkındaki düşüncelerimiz: İnsan memleketine yeniden bakış
 • Kendimize biçtiğimiz değer ve değer ölçeğimizi belirleyen unsurlar
 • Değer algımızı etkileyen başlıca bağımlılıklar
 • Onaylanma, Methedilme
 • Sevilme, takdir edilme
 • Başarılı olmak
 • Mükemmeliyetçilik
 • Haklı olma, ahlaki varsayımlar
 • Yargılama
 • Özerklik derecemiz
 • Modern dönemin düşünce dopingleri
 • Algı örgütlenmemiz ve otomatik düşüncelerimiz.
 • Akıl nurunu örten vehimler: Düşünce hataları
 • Başlıca gönül hastalıklarının çeşitli ölçeklerle tespiti
 • Nefs ve nefs-i emmârenin başlıca özelliklerini tanıma ve kontrol teknikleri
  • Riyazat alıştırmaları
 • Kasvetli kalbe iyi gelen şeyler
 • Kendi yaratıcı latifelerimize sezgisel yöntemle odaklanma

II. İNSANIN EVREN İÇİNDEKİ YERİ: BÜYÜK FOTOĞRAF

 • Ben kimim?
 • Ayrılık (seperation) problemi
 • Tefrika-yı kalbe sebep olabilecek başlıca ötekileştirme kategorileri
  • Meslek, konum (makam), aile (haseb),  Vatan (atalar kültü), ırk (Asabiyye) kültü,  din, cinsiyet, dil.
 • Yerel ve evrensel insan nitelikleri
 • İç çatışmalarımızı körükleyen ahlaki varsayımlar
 • Her bireyin inşâ ettiği dünya: Algı sınırlarımız
 • Rahmânî Tecelli: Kozmik aşk ve aşkın mertebeleri

Katılımcılar derslerde ele alınan temel kavramların yaşamlarındaki etki ve sonuçlarını, kendi yaşamlarına uygulayabilecekleri özgün bir metotla sürdüreceklerdir. Kazanımlar, katılımcıların manevi gelişimlerine dair irfan ve farkındalık hedefleyen interaktif bir yöntem üzerinden devam edecektir. Böylece alınan eğitim, teorik anlatım yanında bireyin kendi yaşam tecrübesindeki uygulamalar ile desteklenecektir. 

Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!