Tasavvufa Giriş I Eğitim Programı - Hakkında

Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü tarafından Tasavvufa Giriş adı altında halka açık eğim programları düzenlenmektedir. Programın ilki 2014-2015 Bahar Döneminde gerçekleştirilmiş ve büyük bir ilgiyle karşılanmıştır. Program 2015-2016 Güz Döneminde genişletilmiş bir içerikle iki kademeli olarak hazırlanmış ve Ekim ayında derslere başlanmıştır. Programlar hafta içi ve hafta sonu grupları halinde Cuma ve Cumartesi günleri düzenlenmekte ve 16 hafta sürmektedir. Dersler belirli bir müfredatın tamamlanmasını hedeflemektedir, katılımcılara her ders için okuma listeleri verilmekte ve araştırmaya teşvik edilmektedir. Programlara toplumun her kesiminden 19-70 yaş arasında farklı meslek, uğraş ve ilgi alanlarına sahip kişiler katılmaktadır. Tasavvufa Giriş Programları ile ilk kez bir Üniversite tarafından Tasavvuf konularında sistematik bir eğitim verilmektedir.

TASAVVUFA GİRİŞ I EĞİTİM PROGRAMI 

Tasavvuf Doktrinine Giriş Osman Nuri Küçük, Doç.Dr.

16 saat

Tasavvufun İslâmî ilimler arasındaki yerini, asırlardır şekillenen metodolojisinin esaslarını ve bunun İslâm düşüncesi ve pratiği üzerindeki etkilerini; tasavvufun insan telakkisini, Allah- evren-insan ilişkisinde insan için öngörülen manevi tekâmülleri, Mevlâna, Yunus Emre, Hacı Bektaş-ı Veli, İbn Arabî gibi âriflerin hayat ve öğretileri üzerinden ele almaktadır. Bu öğretilerin günümüzle irtibatı; tasavvufun, insanın ‘anlam arayışına’ önerdiği çözümler ile bunların insanın bireysel ve sosyal hayatına tesirini şekillendiren temel dini/tasavvufi kavramlar incelenmektedir.

Tasavvuf Tarihine Giriş Ahmet Murat Özel, Yard. Doç. Dr.

16 saat

Tasavvufun kökeni, bir disiplin olarak ortaya çıkışı, kurumsallaşması ve farklı coğrafyalarda tarihsel süreçteki temsilleri gibi konuların ele alınacağı bu derste, bir yandan da önemli sufi şahsiyetlere değinme imkanı bulunacaktır.

 

Metinlerle Tasavvuf Cemalnur Sargut

16 saat

Bu ders kapsamında klâsik önem eserlerinde tasavvuf ve sufi tarifleri, klâsik eserlerde tasavvuf ilmi, ilk dönem sufilerinin tevhid ve varlık anlayışları, sufilerin tanrı-âlem anlayışı ve varlık mertebeleri, sufilerin insan anlayışı ve İnsân-ı Kâmil, sufilerin ahlâk anlayışı ve seyrü sülûkta nefsin hal ve makamları, sufilerin bilgi anlayışı ve keşf ile elde edilen yakîn ilmi konu başlıklarında tasavvuf başyapıtlarından okumalar yapılacaktır.

Tasavvufî Türk Edebiyatına Giriş Emine Yeniterzi, Prof. Dr.

8 saat

Tasavvufî Türk edebiyatının Orta Asya ve Anadolu’daki ilk temsilcileri olan Ahmed-i Yesevî, Mevlânâ ve Yûnus Emre’nin tasavvuf anlayışındaki insan/kul olma değer ve bilinci, ahlak güzelliği ve zengin bir iç dünyaya sahip olmanın yollarına dair tavsiyeleri tasavvuf ve edebiyat sarmalı içinde ele alınacak; bu öğretilerin tespit, tahlil ve terkip yöntemleri öğretilecektir.

Tasavvufun Diğer Disiplinlerle İlişkisi Nevzat Tarhan, Prof. Dr., İsmail Taşpınar, Prof. Dr., Emre Ömürlü, Doç. Dr., Sinan Canan, Doç. Dr., Seher Aşıcı, Doç. Dr.

8 saat

Tasavvufun diğer disiplinlerle birlikte ele alınacağı dersler kapsamında katılımcılar tasavvufun yaşamın tüm alanlarına nüfuz etmiş olan ilişkisini keşfetme fırsatı bulacaklardır. Bu ders kapsamındaki seminerler dört hafta süresince psikoloji, davranış bilimleri ve sanat konularında, alanında tanınmış uzman kişiler davet edilerek verilecektir.

SEMİNER PROGRAMI
Tasavvuf ve Nefs Psikolojisi, Nevzat TARHAN, Prof. Dr.
Musevilik ve Hıristiyanlıkta Mistisizm, İsmail TAŞPINAR, Prof. Dr.
Beyin ve İnanç, Sinan CANAN, Doç. Dr.
Tasavvuf ve Musiki, Vasfi Emre Ömürlü, Doç. Dr.
Tasavvuf ve Türk İslam Sanatları, Seher Aşıcı, Doç. Dr.