Tasavvuf Kültürü ve Edebiyatı Yüksek Lisans Programı

2016 yılında açılmış olan Tasavvuf Kültür ve Edebiyatı Programı kapsamında tamamlanmış tezler aşağıdaki gibidir:

2023

Azak, Işıl, 21. Yüzyılda Bir Sûfî Âlim: Emin Işık Hayatı, Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri (A Sufi Scholar in 21st Century: Emin Işık (His Life, Works and Ideas), Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü, İstanbul, 2023.

Gül, Meral, Sanat ve Mâneviyat İlişkisi Açısından Wassıly Kandınsky'nin Sanat Kuramındaki Temel Kavramlar (Fundamental Concepts in Wassily Kandinsky's  Art Theory in terms of the Relationship Art and Spirituality), Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü, İstanbul, 2023. 

Kutucuoğlu, M. Petek, Ahmed Avni Konuk’un Mesnevî-i Şerîf Şerhi’nde İstîdat Kavramı (The Concept of Predisposition (İsti‘dād) in Ahmed Avni Konuk’s  Mathnawī Commentary), Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü, İstanbul, 2023.

Gecü, M. Ufuk, Veli Bir Âlimin Portresi: Selçuk Eraydın’ın Hayatı, Eserleri, Tasavvuf Anlayışı (Portrait of a Scholar: The Life, Works and Understanding of Sufism of Selçuk Eraydın), Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü, İstanbul, 2023.

Sertçelik, Nur, Âşık Paşa’nın Garîb-Nâme’sinde Rızık Kavramı (The Concept of “Rızq” in Âşık Paşa’s Garîb-nâme), Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü, İstanbul, 2023.

Salihpaşaoğlu, Sema, Dâvûd-ı Halvetî’nin Gülşen-i Tevhîd ü Tahkîk Mesnevisinin Milli Kütüphanedeki Yazma Nüshasının Tenkitli Metni ve Salavât-Nâme Bölümünün Dil İçi Çevirisi (The Criticized Text of Dâvûd-ı Halveti's Gulsen-i Tevhîd ü Tahkîk Masnavi in the National Library and Intralingual Translation of the Salavat-Nâme Section), Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü, İstanbul, 2023. 

Öztürk, Zuhal, Tasavvuf Şiirinde Ayna Sembolü, (Mırror Symbol In Sufi Poetry), Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü, İstanbul, 2023. 

 2022

Özcan, Abdurrahman, Muhammed Mehdi er-Ravvâs’ın Marâhilu’s-sâlikîn Eserinde Seyr u Sülûk Usulü (Spiritual Journeying and Wayfaring (Seyr-u sülûk) Method in the Work of Marâhi̇lu's-sâli̇kîn by Muhammed Mehdi Er-Ravvâs), Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü, İstanbul, 2022.

Gökçe, Arzu, Cemâlî-i Uşşâkî Dîvânı’nda Tasavvuf Terminolojisinin İşlevsel Sözlüğü (A Functional Dictionary of the Sufi Terminology in the Divan of Cemâlî-i Uşşâkî), Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü, İstanbul, 2022. 

Karslıoğlu, Arzu, 16. ve 17. Yüzyıl Osmanlı Tasavvuf Edebiyatında Simyâ/Kimyâ (Alchemy/Chemistry in the 16th and 17th Century Ottoman Sufi Literature), Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü, İstanbul, 2022.

Turan, Asuman, Suskunlar Romanında Fîhi Mâ Fîh’teki Tasavvuf Öğretilerinin İzleri (Traces of Sufi Teachings in Fîhi Mâ Fîh in the Novel of Suskunlar), Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü, İstanbul, 2022.

Güney, Büşra, Taşlıcalı Yahyâ’nın Gencîne-i Râz Mesnevîsinde Tasavvuf Anlayışı (Sufi Understanding (Perspective) in Gencîne-i Râz Mesnevî of Taşlıcalı Yahyâ), Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü, İstanbul, 2022.

Yağlı, Deniz, Sâmiha Ayverdi’nin İnsan ve Şeytan Eserinde İnsan – Şeytan İlişkisi (The Relationship Between Man And Devil İn Samiha Ayverdi's Novel Man and Devil), Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü, İstanbul, 2022.

Çağlar Ayvacı, Duygu, Ebû’l-Hasan el-Harakāni’nin Tasavvuf Anlayışı (Abū al-Hasān al-Kharaqānī’s Understanding of Sufism), Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü, İstanbul, 2022.

Titrek, Elif, Sâmiha Ayverdi’nin Kölelikten Efendiliğe İsimli Eserinde İ‘lâ-yı Kelimetullah Kavramı (The Concept of İ‘lâ-yı Kelimetullah -Proclamation of Faith: There is no God but God and Muhammad is His Messenger- in Let Us Be Not Slaves But Masters Book), Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü, İstanbul, 2022.

Başgöre, Feyza, Bayramiye Şeyhi Musa b. Şeyh Tahir Tokadî’nin Tasavvuf Anlayışı (Bayramiye Sheikh Musa b. Sheikh Tahir’s Understanding of Sufism), Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü, İstanbul, 2022.

Kavaklı, Filiz, Tasavvufî Bakış Açısıyla Sâmiha Ayverdi’nin İnsan ve Şeytan Romanında İnsanın Hürriyeti Kavramı (Freedom of Human Beingin Sâmiha Ayverdi’s Human and Satan Novel from Sufi Perspective), Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü, İstanbul, 2022.

Uyar, İbrahim Melik, Yusuf Ömürlü’nün Hayatı, Eserleri ve Tasavvuf Mûsikîsine Katkıları (Yusuf Ömürlü’s Life, Works and Contributions to Sufi Music), Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü, İstanbul, 2022.

Gürsoy, Oğuzhan, İş Dünyasında Mânevî Değerlerin Etkisi: Uzak Doğu Üretim Sistemleri Örneği (Impact of Moral Values on Business World: Far East Management Systems as a Case), Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü, İstanbul, 2022.

Özaşir Dereci, Özlem, Mikro Tarih Yazımına Bir Örnek: Safiye Erol’un Ciğerdelen Romanında Tasavvuf Anlayışı (An Example of Micrı History Analysis: The Understanding of Sufism in Safiye Erol’s Novel, Ciğerdelen), Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü, İstanbul, 2022.

Ekşi, Selma, Birgi Çakır Ağa Konağı Örneği’nde Türk-İslâm Geleneğinde Yaşam (Turkish-Islamic Traditional Life in the Example of Çakır Ağa Mansion in Birgi, Izmir), Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü, İstanbul, 2022.

Günay, Selvihan, René Guénon’un Modernizm Eleştirisi ve Gelenek Savunusu (René Guénon’s Critique of Modernism and Defense Tradition), Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü, İstanbul, 2022.

İçtem, Serkan, Tasavvuf Düşüncesinde Cemâl Kavramı Ve Sâmiha Ayverdi’nin Cemâl Anlayışı (The Concept of Beauty in Sufism and Its Manifestation in the Novels of Sâmiha Ayverdi) Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü, İstanbul, 2022.

Yel, Sibel, Ken’ân Rifâî’nin Eserlerinde Vücûd Mertebeleri ve Tasavvufî Hayat (Levels of Existence (Vücûd) and Sufi Life in Ken’an Rifai’s Works), Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü, İstanbul, 2022.

Kapusuz, Yasemin, Zühd Anlayışına 20. Yüzyıldan Bir Yaklaşım: Prof. Dr. Esad Coşan Örneği (An Approach from 20th Century to Concept of Zud: the Example of Prof. Dr. Esad Coşan), Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü, İstanbul, 2022.

Merdan, Yeliz, Yeni Nesil Liderlik Yaklaşımlarının Tasavvuf Öğretisiyle Mukayesesi (Comparison of New Generation Leadership Approaches with Sufi Thought), Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü, İstanbul, 2022.

Çetintaş, Yıldız, Sâmiha Ayverdi’nin Mesihpaşa İmamı Romanındaki Tasavufî Tarih Anlayışı (Ayverdi’s Sufi Perspective of History in Her Novel Mesihpaşa İmamı), Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü, İstanbul, 2022.

2021

Yıldız, Ayşe, Nâbî Dîvânı’ndaki İlk Na’t (Dil İçi Çeviri-Tahlil) (The First Praise of Nabi’s Turkish Divan (Intralingual Translation-Assay)), Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü, İstanbul, 2021.

Uzgur, Ayşegül Merve, Tuhfetü’l-Vesâyâ’daki Fütüvvet Ağacının Burgâzî ve İznikli Eşref b. Ahmed’in Fütüvvetnâmelerindeki İzleri (The Reflections of the Futuwwatnames of Burgâzî and Eşref b. Ahmed of İznik in the Futuwwa Tree in the Tuhfetü’l-wasaya), Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü, İstanbul, 2021.

Turan, Ayyüce, Hacı Bektaş-ı Veli’nin Tasavvufi Görüşleri (Hacı Bektaş-ı Veli’s Opinions About Sufism), Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü, İstanbul, 2021.

Seven, Cem, Şeyh Gâlib’in Hüsn ü Aşk Mesnevîsinde Seyr ü Sülûk (Wat to Internal Journey at Hüsn ü Aşk Mathnawi of Şeyh Galib), Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü, İstanbul, 2021.

Yağlı, Deniz, Sâmiha Ayverdi’nin İnsan ve Şeytan Eserinde İnsan-Şeytan İlişkisi (The Relationship Between Man and Devil in Samiha Ayverdi’s Novel Man and Devil), Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü, İstanbul, 2021.

Öktemus, Erdem, Tasavvufta Konuşma ve Sohbet Âdabı (The Etiquette of Conversation and Discourse in Sufism), Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü, İstanbul, 2021.

Teker, Esra, Mehmed Muîzzüddîn-i Celvetî’nin Terceme-i Tecelliyât-ı Hüdâyî Adlı Eseri (Metin-Tahlil) (A Comperative Translation into Contemporary Turkish of Hudayi’s Work Translated by Mehmed Muizzuddin Celveti Titled Manifestations), Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü, İstanbul, 2021.

Sürücü, Görkem, Kemâl-i Ümmî Dîvânı’nda Tasavvuf Terminolojisinin İşlevsel Sözlüğü (A Functional Dictionary of the Terminology in the Divan of Kemâl-i Ümmî), Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü, İstanbul, 2021.

Yıldırım, Gülşah, Abdülganî Nablusî’nin Cem‘u’l-Esrâr Eseri Bağlamında Tasavvuf Müdafaası (Sufi Defence in the Context of Abdulganî Nablusî’s Book Cem‘u’l-esrâr), Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü, İstanbul, 2021.

Eren Karacaoğlu, Hülya, İslâm Tasavvufunun Sinema Sanatını Anlama Potansiyeli: Andrey Tarkovski Sineması (The Approach of Islamic Sufism to the Art of Cinema: A Study on Andrei Tarkovski), Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü, İstanbul, 2021.

Şimşek Örnek, Işıl, Hasan Sezâyî-i Gülşenî Dîvânı’nda Tasavvuf Terminolojisinin İşlevsel Sözlüğü (A Concept Dictionary of the Sufi Terminology in the Diwan of Hasan Sezâyî-i Gülşenî), Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü, İstanbul, 2021.

Yerlikaya, İbrahim, İbn-i Arabî’nin Hizbü’d-Devri’l-A’la Adlı Eserinin Osmanlıca Şerhleri (Ottoman Turkish Explanation of Ibn Arabi’s Hizb’d-Devri’l-A’la), Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü, İstanbul, 2021.

Yıldırım, Kübra, Azîz Nesefî’ye Ait Maksad-ı Aksâ İsimli Eserin Tasavvufî Görüşleri (The Sufi Views of Aziz Nesafi’s Work Titled Maksad-ı Aksa), Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü, İstanbul, 2021.

Şen, Merve, Yûnus Emre Dîvânı’nda Birlik Düşüncesi (The Thought of ‘Unity’ in Yûnus Emre’s Diwân), Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü, İstanbul, 2021.

Afacan, Meryem, Hasan Sezâî Gülşenî’nin Mektûbat’ında İrşat Yöntemleri ve Günümüze Yansımaları (The Methods of Guidance in Hasan Sezâî Gülşenî’s Mektûbat and Its Reflections on the Present Time), Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü, İstanbul, 2021.

Bal, Mikail Türker, Kosova’da Kâdirîlik (The Order of Qadiriyya in Kosovo), Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü, İstanbul, 2021.

Görgöz, Necibe, Ni’metullâh Velî ve Terceme-i Levâmi’u’l-Kulûb (İnceleme ve Metin) (Mi’metullâh Velî and Terceme-i Kevâmi’u’l-Kulûb (Review and Text)), Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü, İstanbul, 2021.

Aldıkaçtı, Neslihan, Şevket Turgut Çulpan’ın Hayatı, Eserleri ve Tasavvuf Anlayışı (The Life, Work and Mystical Thought of Şevket Turgut Çulpan), Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü, İstanbul, 2021.

Köse, Nilay, Sâmiha Ayverdi’nin Rahmet Kapısı İsimli Eserinde Ahlâkî Istılâhlar (The Moral Concepts in Sâmiha Ayverdi’s Work Entitled Rahmet Kapısı), Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü, İstanbul, 2021.

Yalım Eren, Nilgün, Yûnus Emre Dîvânı’nda Dervişlik (The Concept of Dervish in Poetry of Yunus Emre), Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü, İstanbul, 2019.

Elmas, Niyazi, Cemal-i Halvetî ve Risâle-i Sûfiyye Adlı Eseri (Cemal-i Halvetî and His Work Risâle al-Sûfiyah), Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü, İstanbul, 2021. 

Şentürk, Nur, Necmeddîn-i Kübrâ’da Tasavvufî Hayat ve Fakr Kavramı (Risale fi’s-Sülûk Bağlamında) (The Concept of Sufi Life and Poverty in Necmeddin-i Kubra (in the Context of Risale fi’s-Suluk), Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü, İstanbul, 2021.

Duran, Nuray, Tercemetü’l-İşrâk fî-Mekârimi’l-Ahlâk (İnceleme ve Metin) (Tercemetü’l-İşrâk fî-Mekârimi’l-Ahlâk (Review-Text)), Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü, İstanbul, 2021.

Okkalı Doğan, Özlem, 6. Yüzyıl Türk Edebiyatında Devriyyeler (The Devriyyes in 16th Century Turkish Literature), Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü, İstanbul, 2021.

Kurnaz, Sadegül, İbnü’l-Arabî’nin Eserlerinde Ricâlü’l-Gayb (The Concept of Ricâlu’l-Gayb in the Works of İbnu’l-Arabî), Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü, İstanbul, 2021.

Tükek, Şehvar, Tasavvufta Analık Kavramı: Sâmiha Ayverdi ve Vehbi Güneri’ye Mektupları (The Concept of Motherhood in Sufism: Samiha Ayverdi and Her Letters to Vehbi Güneri), Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü, İstanbul, 2021.

Çetin, Tunay, Ken’ân Rifâî’nin Seyyid Ahmed er-Rifâî Adlı Eserindeki Rifâî Mihrâbı Tasvirinin İncelenmesi (Examination of the Depiction of Rifâî Mihrâbı in the Work of Seyyid Ahmed er-Rifâî by Ken’ân Rifâî), Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü, İstanbul, 2021.

Bozkurt, Ülkü, İş Güvenliği Kültürünün Oluşturulmasında Tasavvuf İlminin Pozitif Katkısı (Positive Contribution of Sufi Science in the Creation of Occupational Safety Culture), Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü, İstanbul, 2021.

2020

Dikel, Ali Murathan, Hz. Üftâde Dîvânı’nda Tevhid Kavramı (The Concept of Unity in Hz. Üftâde’s Dîvan), Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü, İstanbul, 2020.

Önel, Aslı Kaynak, Derviş-âlim Ali Yardım ve Anadolu İslâm Kültür ve Sanatına Katkıları (A Dervish-scholar Ali Yardım and His Contribution to Anatolian Islamic Culture and Art), Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü, İstanbul, 2020.

Ergiri, Beyhan Münûre, Muhammediye ve Envârü’l-Âşıkîn’de Hz. Ali (Hazrat Ali in Muhammediye and Envârü’l-Âşıkîn), Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü, İstanbul, 2020.

Doğan, Elif Hilal, Ahmed Avnî Konuk’un Fusûsü’l-Hikem Şerhi’ne Göre Zuhur ve Yaratılış Bağlamında Ferdiyet Kavramı (The Concept of Singularlty -ferdiyya- in the Context of Manifestation -tajalli- and Creation Acoording to Ahmed Avni Konuk’s Commentary on Fusus al-Hikam), Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü, İstanbul, 2020.

Ortakçı, Emel, Türk Edebiyatında Manzum Dervîşnâmeler (Poetical Dervish-nâme in Turkish Literature), Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü, İstanbul, 2020.

Arslan, Emine Ebru, Türk İş Dünyasındaki Değerler Sisteminin Anadolu İrfanı Işığında Yeniden Tesisi: Ken’an Rifâî Örneği ile Türkiye Özel Sektör Kurumlarına Işık Tutacak Tasavvufî Öğretiler (Reconstruction of Moral Values in Turkish Business Life in Light of Anatolian Wisdom), Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü, İstanbul, 2020.

Gültekin, Güldemet, Azîz Mahmûd Hüdâyî Dîvânı’nda Tasavvuf Terminolojisinin İşlevsel Sözlüğü (A Concept Dictionary of the Sufi Terminology in the Divan of Aziz Mahmûd Hüdâyî), Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü, İstanbul, 2020.  

Ada, İrem, İbn Meserre’nin Yeni Bulunan Eserleri Işısığında Endülüs Emevîlerinin Erken Dönem Tasavvuf Anlayışı (In Light of Recently Found Works of Ibn Masarra: the Early Period Understanding of Sufism of the Umayyad Caliphacy), Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü, İstanbul, 2020.

Çakıcı, Meryem Merve, Şemseddîn Sivâsî’nin Gülşen-Âbâd Mesnevisinde Tasavvufî Unsur Olarak Çiçekler (The Flowers as a Sufi Element in Gülşen-Abad Mesnevi of Şemseddîn-i Sivâsî), Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü, İstanbul, 2020.

Trampa, Moustapha, Batı Trakya’da Mevlid Geleneği (Mevlid Tradition in Western Thrace), Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü, İstanbul, 2020.

Kayahan, Nazlı, Ken’ân Rifâî’nin Eserlerinde Hayât-ı Tayyibe Kavramı (The Concept of Goodly Life -Hayatan Tayyibah- in the Works of Ken’ân Rifâî), Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü, İstanbul, 2020.

Yılmaz, Necla, Tasavvufî Bir Kavram Olarak Rızâ ve Travmatik Yaşantılarla Başa Çıkmadaki Rolü (The Sufi Concept of Contentment and Its Role of Coping with Traumatic Experiences), Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü, İstanbul, 2020.

Mustafaoğlu, Özge, Lütfi Paşa ve Devletli Ahlâkı (Lutfi Pasha and the Ethical Statesman), Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü, İstanbul, 2020.

Ersoy Özdoğru, Pınar, Kaygusuz Abdal’ın Mesnevî-i Sânî ve Mesnevî Sâlis’inde Tasavvuf Anlayışı (Sufi Understanding -Perspective- in Mesnevî-i Sânî and Mesnevî-i Sâlis of Kaygusuz Abdal), Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü, İstanbul, 2020.

Soran, Ruhsal, Mârifetnâme’de Tıp, Beslenme ve Tasavvuf İlişkisi (Medicine, Nutrition and Sufism Relationship in Mârifetnâme), Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü, İstanbul, 2020.

Suyabatmaz, Seher Gamze, Ahmed Hüsâmî Divânı’nda Tasavvuf Terminolojisinin İşlevsel Sözlüğü (A Functional Dictionary of the Sufi Terminology in the Divan of Ahmed Husâmî), Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü, İstanbul, 2020.

Dervişoğlu, Tolga Oran, Eşrefoğlu Rûmî’nin Tarîkatnâme’sinde Hz. Ali Tasavvuru (The Conception of Hz. Ali in Eşrefoğlu Rumi’s Tarîkatnâme), Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü, İstanbul, 2020.

Yazıcıoğlu, Tuba, Abdülmecîd-i Sivâsî Dîvânı’nda Tasavvuf Terminolojisinin İşlevsel Sözlüğü (A Functional Dictionary of the Sufi Terminology in the Divan of Abdülmecid Sivasi), Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü, İstanbul, 2020.

Yücebilgiç, Tuğçe, Çağdaş Alperenlerden Osman Hâdi (Yücebilgiç) Efendi’nin Hayatı ve Dînî-Tasavvufî Görüşleri (Osman Hâdi (Yücebilgiç) Efendi: The Life and Religious-Sufi Views of a Contemporary Alperen), Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü, İstanbul, 2020.

Fanoscu, Vedide, Ken’ân Rifâî’nin İlâhiyât-ı Ken’ân Adlı Eserinde İlâhî Aşk Kavramı (The Concept of Divine Love in the Work of Ken’ân Rifâî Named İlâhiyât-ı Ken’ân), Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü, İstanbul, 2020.

2019

Ölçer, Aynur, İngilizce Bir Esmâ-i Hüsnâ Manzumesi: Edwin Arnold, Pearls of the Faith (İnancın İncileri) (Pearls of the Faith: An English Poem re Esmâ-i Hüsnâ), Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü, İstanbul, 2019.

Gencer, Birhan, Osmanlı’nın Son Dönemi İstanbul Rifâî Geleneğinde Kıyam Zikrinin Şekli İcrâsı (Rifai Qiyam Dhikr in the Tradition of Ümmü Kemal Lodge), Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü, İstanbul, 2019.

Saatçi, Edibe Nuray, Goethe’nin Eserlerinde İslâm ve İslâm Tasavvufu (Islam and Islamic Sufism in Goethe’s Works), Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü, İstanbul, 2019.

Otyakmaz, Hilal, Beşiktaşlı Yahyâ Efendi ve Dîvânı’nda Muhabbet Kavramı (Yahyâ Efendi from Beşiktaş and the Concept of Mahabba in the Diwan), Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü, İstanbul, 2019.

Taştekin, Hülya, Niyâzî-i Mısrî Divânı’nda Hakîkat Bilgisini İdrâk Edebilme (Comprehension of Truth in Niyâzî-i Mısrî’s Dîvân), Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü, İstanbul, 2019.

Kurşun, İlahe, Meşkûre Sargut’un Hayatı ve Eserleri (The Life and Works of Meşkûre Sargut), Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü, İstanbul, 2019.

Karakaya, Jale, Eşrefoğlu Rûmî’nin Müzekki’n-Nüfûs ve Dîvânı’nda Seyr ü Sülûk Anlayışı (The Perception of Seyr u Suluk at Eşrefoğlu Rûmî’s Müzekki’n-nüfus and Dîvân), Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü, İstanbul, 2019.

Güç, Kerim, Meşkûre Sargut’un Sohbet Defterlerinde Ken’ân Rifâî’nin Dervişlik Anlayışı (The Concept of Darwishhood of Kenan Rifai in the Notebooks of Meskure Sargut), Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü, İstanbul, 2019.

Yılmaz, Nazende, Tasavvufun Tasarıma Etkisi: Osmanlı Tasarım Düşüncesinin Bazı Boyutları ve Rönesans İtalyasıyla Mukayesesi (The Effect of Sufism on Design: Some Aspects of Ottoman Design Thought and Its Comparison with Renaissance Italy), Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü, İstanbul, 2019.

2018

Büyükçıngıl, Banu, Osman Kemâlî’nin Şiirlerinde Basîret Anlayışı (The Concept of Foresight in Osman Kemâlî’s Poetry), Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü, İstanbul, 2018.

Livatyalı, Hümeyra, İbrahim Hakkı Erzurumî’nin Mârifetnâme’sinde İlâhî Aşk Anlayışı (The Divine Love Perspective in the Marifatnamah of Ibrahim Hakki Erzurumi), Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü, İstanbul, 2018.

Toçoğlu, Nurdan Tuhfe, Âşık Paşa’nın Garîbnâme’sinde Dört Sayısı ve Simgesel Anlamı (Number Four and Its Symbolic Meaning in Âşık Pasha’s Garîbnâme), Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü, İstanbul, 2019.

Bal, Semanur, Annemarie Schimmel’in Tasavvuf Anlayışında Türkiye’de Geçirdiği Dönemin Rolü (The Role of the Period Annemarie Schimmel Spent in Turkey in Regard to Her Understanding of Tasavvuf), Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü, İstanbul, 2018.

Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!