Kurumsal

Kalite Komisyonu 

Prof. Dr. Elif ERHAN (Müdür)
Prof. Dr. Emine YENİTERZİ (Müdür Yardımcısı)
Prof. Dr. Reşat ÖNGÖREN
Prof. Dr. Niyazi BEKİ
Dr. Öğr. Üyesi F. Cangüzel GÜNER ZÜLFİKAR (Müdür Yardımcısı)
Dr. Öğr. Üyesi H. Dilek GÜLDÜTUNA
Dr. Öğr. Üyesi Omneya AYAD
Dr. Arzu Eylül YALÇINKAYA
Özge MUSTAFAOĞLU (Enstitü Sekreteri  ve Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü Doktora Programı Öğrencisi)
Dicle FİLİZ ( Enstitü Asistanı ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Öğrencisi)

Tablo 1. Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü Akademik ve İdari Personel Sayıları

Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü Akademik ve İdari Personel Sayıları
Profesör
      4 tam zamanlı                     2 yarı zamanlı
Doçent
      1 yarı zamanlı
Dr. Öğretim Üyesi
      4 tam zamanlı                     2 yarı zamanlı
Misafir Öğr. Elemanı 
        8 
İdari Personel Sayısı
        2


Tablo 2. Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü  Lisansüstü Programları Öğrenci Sayısı 

Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü 2018-2023 Öğrenci Sayıları
Programlar
2020-2021
2021-2022
2022-2023
Tasavvuf Kültürü ve Edebiyatı Yüksek Lisans Programları
141
145
156
İslam Medeniyeti Düşüncesi, Tarihi ve Edebiyatı
34
37
47
Toplam
175
182
203Tablo 2. Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü 2017-2018 Akademik Yılı Sürekli Eğitim Programları 

2017-2018 Akademik Yılı Sürekli Eğitim Programları
Katılım Belgesi ve Sertifika Sayıları
Sürekli Eğitim Programları Öğrenci Sayısı
4-12 Hafta Arası Eğitim Programları Katılım Belgeleri
884
Tasavvuf Araştırmaları Uluslararası Yaz Okulu
100 Saatlik Yaz Okulu Sertifikası
102
Toplam
986

 

 HEDEFLER

Enstitümüz, üniversitemiz Stratejik planında yer verilen 4 stratejik amaca ulaşmak üzere mevcut organlarınca aşağıda sunulan hedefleri stratejik olarak benimsemiştir.

 Amaç 1: Eğitim-Öğretimi Güçlendirmek

Mevcut Bologna bilgileri için tıklayınız.

Tasavvuf Kültürü ve Edebiyatı Yüksek Lisans Programları içeriği; başta tasavvuf doktrini olmak üzere, tasavvuf tarihi, tasavvuf edebiyatı konularını birbirleriyle ve temel İslâm bilimleri ile bütünlüklü, İslâm düşünce ve medeniyet tarihi konuları başta olmak üzere sosyal bilimlerin çeşitli disiplinleri ile ilişkilendirilerek yapılandırılmıştır. Program, aynı zamanda, kendi kültür coğrafyamızı konu alan “İslâm medeniyeti, tasavvuf düşüncesi ve kültürü” perspektifine dayalı disiplinler arası kültür çalışmaları üretimine katkı sağlamayı hedeflemektedir. Daha yakından bakıldığında, bu coğrafyada kültürle ilişkili neredeyse her çalışmanın tasavvuf alanına müracaat etmek durumunda olduğu görülür. Saha Araştırmaları (Area Studies) ve Dini Etütler (Religious Studies) alanlarında ülkemiz için yeni imkânlar sunabilir. Tasavvuf ile ilgili araştırmalar, günümüzde toplumbilim ve insan psikolojisiyle ilgilenenlere de yeni bakış açıları getirebilmektedir.

Öğrenciler, kendi yönelimlerine göre ders seçebilme ve diğer programlardan ders alma hakkını özgür şekilde kullanabilmelidir. Öğrenciler halen bu imkânı çeşitli nedenlerle sınırlı şekilde kullanabilmektedir. Multi disipliner çalışmaları desteklemek üzere bu etkileşimin artırılması hedeflenmektedir.

Seçmeli ders havuzunda yer alan tüm derslerin kademeli olarak açılması hedeflenmektedir. Bunun hayata geçirilebilmesi için ilgili alanlarda uzman öğretim üyelerine ulaşılması gerekmektedir.

Enstitü yürütülmekte olan lisansüstü programların içeriği gereği, tez çalışmalarını ve bilimsel araştırmaları desteklemek amacıyla öğrencilerin araştırma dillerine yönelik olarak metin inceleme kapasitelerinin artırılması amacıyla çalışmalar planlanacaktır.

Akademik danışmanlık faaliyetlerinin daha etkin yürütülmesi için danışmanlık görüşme raporları hazırlanacak ve danışmanlık faaliyetleri takip ve kayıt altına alınacaktır.

Enstitümüzün, içeriği gereği Avrupa Üniversiteler Birliği programlarına katılımı ve Erasmus değişim programlarından yararlanma imkânı oldukça sınırlıdır. Bu etkileşimin artırılması için çalışmalarda bulunulacaktır.

Hayat boyu öğrenme ilkesi kapsamında uzaktan ve sürekli eğitim faaliyetlerinin artırılmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır.

Amaç 2: Kurumsal Kapasiteyi Geliştirmek

Lisansüstü eğitimin ve özellikle de doktora eğitiminin esas amacı bağımsız olarak araştırma yapabilen bilim insanı veya kendi alanında uzman profesyoneller yetiştirmektir. Enstitü bünyesinde bir doktora programının açılması,

Enstitü bünyesinde Türkçe ve İngilizce yayımlanacak bir süreli yayının çıkartılması,

Öğretim üyesi sayısının artırılması,

İdari personel sayısın artırılması,

Enstitünün tanınırlığının artırılmasına yönelik çalışmalar yapılması,

İşleyişin kurumsal hale getirilmesi için çalışmalarda bulunulması,  

Tez izleme süreçlerinin güçlendirilmesi,

Enstitünün İlahiyat ve Din Bilimleri alanlarında eğitim veren kurumlar ile ortak çalışmalarda bulunması,

Enstitünün tasavvuf alanı ile ile ilişkili alanlarda multidisipliner çalışma yapma kapasitesini artırmaya yönelik stratejiler geliştirmesi,

Enstitünün teknik alt yapısının güçlendirilmesi ile uzaktan eğitim faaliyetlerinin artırılması

Mezunların daha sonra takibi ve kurum ile bağlarının sürekli hale gelmesini sağlamak amacıyla çalışmalarda bulunulması kurumsal kapasitenin geliştirilmesi için temel hedefler olarak belirlenmiştir.

Amaç 3: Uluslararasılaşmayı Geliştirmek 

Öğrenci ve personelin uluslararası deneyiminin yükseltilmesi,

Uluslararası işbirlikleri ile İngilizce eğitim veren ortak lisansüstü eğitim programları açılması,

Proje imkânlarının değerlendirilmesinin sağlanması,

Enstitünün uluslararası ilişkiler ağının somut çalışmalara yönlendirilmesi,

Enstitü tanıtım kataloğunun her yıl düzenli olarak Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanması,

Enstitü insan kaynaklarının dil becerilerinin artırılmasına yönelik çalışmalarda bulunulması,

Enstitü web sayfasının İngilizce versiyonunun güncel halde tutulması, Enstitünün uluslararası kapasitesini artırmak üzere hedeflenmektedir.

Amaç 4: Paydaşlar ile İşbirliğini Güçlendirmek 

Bilimsel ve Kültürel amaçlı proje desteklerinden yararlanma kapasitesinin artırılması,

Özellikle ilahiyat ve din bilimleri alanlarında Türkiye'de çalışmalar yapan akademik, devlet veya sivil toplum kuruluşları ile ortak çalışma kapasitesinin artırılması,

Multidisipliner çalışmaların geliştirilmesine yönelik olarak, tasavvuf alanıyla ilişkili disiplinlerle etkileşimin güçlendirilmesi,

Enstitü programlarının topluma kazandıracağı yararın anlatılmasına ve görünür hale getirilmesine yönelik faaliyetler ile Enstitünün dış paydaş sayısısın artırılması,

Dış destekli projelerle ilgili alt yapının güçlendirilmesi gayesiyle özellikle BİDEB (Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı) tarafından ilan edilen destek programları hakkında öğrencilerin bilgilendirilmesi ile iç ve dış paydaşlarla ilişkilerin güçlendirilmesi hedeflenmektedir.Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!