Duyurular Tüm Liste

24 KAS 2023

ŞEB-İ ARÛS PROGRAMI

Hz. Mevlâna'nın 750. Vuslat Yıldönümü vesilesiyle Şeb-i Arûs Haftası kapsamında Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü ve Kerim Vakfı iş birliği ile hazırlanan “Vuslat” başlıklı söyleşi programı 11 Aralık 2023 Pazartesi günü Ü.Ü. Nermin Tarhan Konferans Salonunda 11.30-13.00 saatleri arasında gerçekleştirilecektir.Program aynı zamanda Üsküdar Üniversitesi TV’den canlı yayınlanacaktır. Program herkesin katılımına açıktır. Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü Müdür Yardımcılarından Prof. Dr. Emine YENİTERZİ tarafından yönetilecek programa Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü ve Üst Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Nevzat TARHAN ve Ü.Ü. Rektör Danışmanı Cemâlnur SARGUT konuşmacı olarak katılacaktır.Yer: Ü.Ü. Nermin Tarhan Konferans SalonuTarih: 11 Aralık 2023 Pazartesi, Saat: 11.30-13.00Üsküdar Üniversitesi Youtube Kanalı Linki: http://youtube.com/uskudaruniversitesi Üsküdar Üniversitesi TV: https://tv.uskudar.edu.tr/

15 KAS 2023

TASAVVUF VE MÛSİKÎ EĞİTİM PROGRAMI KAPANIŞ KONSERİ

Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsünde Tasavvuf Mûsikîsi Sanatçısı ve Koro Şefi Elif Uyar tarafından gerçekleştirilen Tasavvuf ve Mûsikî Eğitim Programı 20 Kasım Pazartesi günü yapılacak bir Kapanış Konseri ile sona eriyor. Programda, Elif Uyar ve Prof. Dr. V. Emre Ömürlü birlikte bir konser verecek, aynı zamanda program katılımcılarıyla meşk edilecektir. Fuat Sezgin Salonunda, 20 Kasım 2023 Pazartesi günü 19.30’da başlayacak Kapanış Konseri programına Ü.Ü. Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü Öğrencileri, Ü.Ü. Tasavvuf Eğitim Programlarına kayıtlı katılımcılar ve Ü.Ü. Öğrencileri, Ü.Ü. Akademik ve İdari çalışanları davetlidir.Tasavvuf ve Mûsikî Eğitim Programı, “Kapanış Konseri”ne katılımlarınızdan memnuniyet duyarız.Tasavvuf ve Mûsikî Eğitim Programı, Kapanış Konseri20 Kasım 2023, Pazartesi saat 19.30-21.00Yer: Fuat Sezgin Salonu, C-D BlokÜsküdar Üniversitesi, Güney Yerleşke, Altunizade Mh. Mahir İz Cd. No:23 34674 Üsküdar / İstanbul / TürkiyeESERLERHüseynî (İlâhî)                 Beste: Cinuçen Tanrıkorur          Güfte: Aziz Mahmud Hüdâyî Hz.Usûl: SofyanEy Vâhid ü ferdü SamedSenden meded senden mededEy ‘’Lemyekün küfven ehâd’’Senden meded senden mededZulmânî nûrânî hicâbAçılsın olsun feth-i bâbRef’et cemâlinden nikâbSenden meded senden mededEy katreyi ummân edenEy nutfeyi insân edenEy dertlere dermân edenSenden meded senden mededYârab Hüdâyî derdimendÂvâre kıldı müstemendVaslından olsun bahremendSenden meded senden mededNevâ (İlâhi)                       Güfte: Şemseddin Sivâsî Hz.                      Usûl: SofyanVâsıl olmaz kimse Hakk’a, cümleden dûr olmadanKenz açılmaz şol gönülde, tâ ki pür-nûr olmadanSür çıkar ağyârı dilden, tâ tecellî ede HakPadişah konmaz saraya , hâne mâmur olmadanHakk cemâlin kâbesini kıldı âşıklar tavâfYerde Kâbe gökyüzünde Beyt-i Mâmûr olmadanBir acâib derde düşmüş tutuşur Şemsî müdâmHakk’a makbûl olmak ister halka menfûr olmadanHüseynî (İlâhî)                Güfte- Beste: Ken’an Rifâî Hz.                   Usûl: Türk AksağıBîçâreyim tevessül edecek bir amelim yokKorkuyorum ben, kendime lâyık bir emelim yokMu'terifim cürmüme özre tâkatla yüzüm yokYâ Rabbi maâsîden lisânım söylemez olmuşHer cürmüyle cemâlinden başka istemez olmuşHer dem lutfunla beni gark et, cemâlinle şâd etKalb-i vîranımı hem nûr-ı aşkınla bünyâd etGaflet ü zulmetlerden beni berî vü âzâd etKen'ân gibi âciz günahkâra oldu ebed"Kul yâ ibâdiye'llezî esrefû"* muhkem sened * Zümer Sûresi, 53.âyet: "Ey Muhammed de ki: Ey nefislerine karşı hadden aşırı hareket eden kullarım, Allâh'ın rahmetinden ümîdinizi kesmeyiniz..."Hüseynî (İlâhî)                 Beste-Güfte: Ken’an Rifâî Hz.                    Usûl: DüyekYoldaşım gel, Allah Allah diyelim!Hakk'a verdiğimiz ahdi güdelim!Allah adın dâimâ zikredelim!Her iş Allah'dandır, onu bilelim!Her tarafta Hakk'ı dâim görsene,Nefsi atıp Allah'ı bir bilsene,Gel, bu meydâne soyunup girsene!Gıll ü gışşı kalb evinden silsene.Kimseyi hor görme, aybın söyleme,Kaç yalandan, Hakk'a hiç şirk eyleme!Hem gönül kırma, kibir, fahr eyleme,Kalbde aslā bir fenâlık gizleme!Dervişim gel, yâne yâne dönelim!Aşk şarâbın kâne kâne içelim!El ele Ken'ân tutup seyredelim,Dost cemâlin aşk ile tavaf edelim!Hicaz (İlâhî)                                       Usûl: SofyanNice bir uyursun uyanmaz mısınGöçtü kervan kaldık dağlar başındaDellâllar çağrışır inanmaz mısınGöçtü kervan kaldık dağlar başındaYunus sen bu dünyâya niye geldinGece gündüz Hakk'ı zikretsin dilinEvliyâya uğramaz ise yolunGöçtü kervan kaldık dağlar başındaHicaz (İlâhi)                       Beste: Neyzen Doğan Ergin                        Güfte: Zekâî Efendi        Usûl: SofyanAşkınla yandır sultânım AllahŞevkinle döndür sultânım AllahSensin ilâhım, püşt ü penâhımAffet günâhım sultânım AllahNefsimi bildir aslımı buldurÖlmeden öldür sultânım AllahSensin ilâhım, püşt ü penâhımAffet günâhım sultânım AllahAl beni benden kaydı bedendenAyırma senden sultânım AllahEyler Zekâî hamd ü senâyıDâim duâyı sultânım AllahHicaz (İlâhî)                       Güfte: Eşrefoğlu Rûmî                  Beste: Azîze Emrem                       Usûl: SofyanHep fesad işlerime, Estağfirullah tevbeYaman teşvişlerime, Estağfirullah tevbeGözümün baktığına, Gönlümün aktığınaKulağım çaktığına, Estağfirullah tevbeDilimin gıybetine, Nefsimin izzetineHer âzâm lezzetine, Estağfirullah tevbeBildim suçumu bildim, Döndüm Çalabım tuttumHer hata ki ben kıldım, Estağfirullah tevbeSettârü'l-uyûb sensin, Gaffârü'z-zünûb sensinFettâhu'l-kulûb sensin, Estağfirullah tevbeEşrefoğlu Rûmi'nin Şol çok günahlarının Kefâretidir anın Estağfirullah tevbe Hicaz (İlâhî)                                       Usûl: SofyanMest ü hayrânım, Zâr ü giryânımHer dem lisânım, Hû demek ister                Gözümden yaşlar, Akmaya başlar                Cümle kurt kuşlar, Hû demek isterİrfân isteyen, İhsân isteyenCânân isteyen, Hû demek ister                Hû ism-i âzâm, Hû Hû de hocam                Kuddûsî müdâm, Hû demek isterSegâh Mâye (İlâhî)                         Beste: Sultan Veled                                       Usûl: Mevlevî Devr-i RevânıŞem'i ruhuna cismimi pervâne düşürdümEvrak-ı dili âteş-i sûzâne düşürdümBir katre iken kendimi ummâne düşürdümTakrîr edemem derd-i derûnum elemim varMevlâyı seversen beni söyletme gamım var Segâh (İlâhî)                                     Usûl: Yürük SemâîDinle sözümü sana direm özge edâdırDerviş olana lâzım olan aşk-ı Hüdâ’dırÂşıkın nesi var ise mâşûka fedâdırSemâ safâ, câna şifâ, rûha gıdadırEy sofu bizim sohbetimiz cana safâdırBir cur'amızı nûş idegör, derde devâdırHak ile ezel ettiğimiz ahde vefadırSemâ safâ, câna şifa, ruha gıdadırAşk ile gelin tâlib-i cûyende olalımZevk ile safâlar sürelim zinde olalımHazret-i Mevlânâ'ya gelin bende olalımSemâ safâ, câna şifa, ruha gıdadır   

16 KAS 2023

2023-2024 GÜZ DÖNEMİ ARA SINAV TARHİLERİ

2023-2024 Güz Dönemi Ara Sınav tarihleri için TIKLAYINIZ

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ TASAVVUF ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ

Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü, 2014 yılı Temmuz ayında kurulmuştur. Enstitünün amacı tasavvufun bütüncül ve derinlikli bakışının kullanıldığı disiplinler arası çalışmalara dayalı, insanlığın huzur ve mutluluğa ulaşmasına hizmet edecek bir bilim ve sanat ortamı oluşturmaktır. Enstitü bir ihtisas kurumu olarak açacağı programlarla, bilimi, kendini ve dünyayı daha iyi anlamak için uğraş edinmiş, insanî ve ahlaki değerleri özümsemiş, sanata karşı duyarlı, düşünen, araştıran, yaratıcı, zamanın değerini bilen, çalışkan ve geniş hoşgörü sahibi bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Tasavvufa göre bilimin gayesi, bu değerleri bilgi olarak bilmenin ötesinde, hayatına geçirmek, insanlığın mutluluğu ve ilerlemesi için kullanmaktır.


Tasavvuf Kültürü ve Edebiyatı Anabilim Dalı Lisansüstü Programları

Tasavvuf Kültürü ve Edebiyatı Lisansüstü Programları içeriği; başta tasavvuf düşüncesi olmak üzere, tasavvuf tarihi, tasavvuf edebiyatı konularını birbirleriyle ve temel İslâm bilimleri ile bütünlüklü, İslâm düşünce ve medeniyet tarihi konuları başta olmak üzere sosyal bilimlerin çeşitli disiplinleri ile ilişkilendirilerek yapılandırılmıştır. Program, aynı zamanda, kendi kültür coğrafyamızı konu alan “İslâm medeniyeti, tasavvuf düşüncesi ve kültürü” perspektifine dayalı disiplinler arası kültür çalışmaları üretimine katkı sağlamayı hedeflemektedir. Daha yakından bakıldığında, bu coğrafyada medeniyet ve kültürle ilişkili neredeyse her çalışmanın tasavvuf alanına müracaat etmek durumunda olduğu görülür. Saha Araştırmaları (Area Studies) ve Dini Etütler (Religious Studies) alanlarında ülkemiz için yeni imkânlar sunabilir. Tasavvuf ile ilgili araştırmalar, günümüzde toplumbilim ve insan psikolojisiyle ilgilenenlere de yeni bakış açıları getirebilmektedir.

Tasavvuf Kültürü ve Edebiyatı Yüksek Lisans Programları

Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü, 2016 yılının Şubat ayında “Tasavvuf Kültürü ve Edebiyatı” başlıklı yüksek lisans programını başlatmış ve ilk öğrencilerini 2015-2016 öğretim yılı Bahar döneminde kabul etmiştir. Program, her branştan ilgiliye tasavvuf ve ilgili konularında lisansüstü eğitim yapma imkânı sağlamaktadır. Program tezli ve tezsiz yüksek lisans programları şeklinde düzenlenmiştir.

İslâm Medeniyeti, Düşüncesi, Tarihi ve Edebiyatı Doktora Programı

Enstitünün Tasavvuf Kültürü ve Edebiyatı Yüksek Lisans Programları kapsamında vermekte olduğu eğitim, bilimsel açıdan daha derin ve geniş imkânlar sunacak şekilde İslâm Medeniyeti, Düşüncesi, Tarihi ve Edebiyatı Doktora Programının açılmasıyla zenginleştirilmiştir. Ülkemizde edebiyat, tarih, din bilimleri, antropoloji, psikoloji vb. gibi temel alanlarda disiplinler arası müstakil doktora programı yok denecek kadar azdır. Bu program Beşeri Bilimler alanında disiplinler arası çalışmaların geliştirilmesine ve yeni yöntem arayışlarına katkı sağlamayı hedeflemektedir. Program ilk öğrencilerini 2019-2020 Güz Döneminde kabul etmiştir.Haberler Tüm Liste

Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!