Kalite Güvence Sistemi

Kalite Politikamız

Enstitümüzün kalite politikası kuruluş vizyonu ve misyonu çerçevesinde tasavvufun bütüncül ve derinlikli bakışının kullanıldığı disiplinler arası çalışmalara dayalı, insanlığın huzur ve mutluluğa ulaşmasına hizmet edecek bir bilim ve sanat ortamı oluşturmaktır. Enstitü bilimi, kendini ve dünyayı daha iyi anlamak için uğraş edinmiş, insanî ve ahlâki değerleri özümsemiş, sanata karşı duyarlı, düşünen, araştıran, yaratıcı, zamanın değerini bilen, çalışkan ve geniş hoşgörü sahibi bireyler yetiştirmeyi hedefleyen lisansüstü programlar açar, sürekli eğitim programları düzenler ve bunları destekleyici diğer faaliyetlerde bulunur. Gerçekleştirilen çalışmalar Klasik İslam Sanatları ve musikisi alanlarında sanat performansları, sergiler vb. ile desteklenir. Enstitüde üretilen bilgi halka yayılır. Enstitü ayrıca Osmanlı kültür coğrafyasında üretilmiş olan tasavvufi eserlerin çalışılmasını teşvik eder, bu eserlerin ve Türkçenin alanın araştırma dillerinden birisi olarak daha fazla tanınması için faaliyetlerde bulunur.

Değerlerimiz

Tüm insani değerlere saygılı,

Evrensel hukuka, ulusal kanunlara, evrensel ve bilimsel değerlere bağlı,

Değişime ve yeniliğe açık,

Çevre duyarlılığına sahip,

Öğrencilerin yüksek standartta yetiştirilmesine odaklı,

Bölgesel kalkınmaya katma değer ve katılım sağlayan öncü, örnek evrensel bir bakış açısıyla yaklaşan,

Din, dil, ırk, milliyet, cinsiyet, renk, düşünce farklılıklarında hiçbir ayrım gözetmeyen,

Demokratik değerler olan eleştirilebilirliği, özgürlükçülüğü, çoğulcu ve katılımcılığı benimseyen,

Toplumun temel değerlerini koruyan, toplumsal yararı ön planda tutan ve toplumsal sorunlara duyarlı,

Bilimsellik ve eleştiriselliğin ön planda olduğu, ahlaki değerlerin ilk sırada yer aldığı, eşitlik, güvenirlilik, akılcılık ilkelerine sahip,

Bilgi arayan, toplayan, aktaran, muhafaza eden, araştırmada, üretmede, paylaşmakta ve yaymakta mükemmelliğe ulaşıcı bir yöntem izleyen,

Faaliyet ve etkinliklerinde şeffaflığı ve hesap verilebilirliği ön planda tutan,

Uluslararası ilişkilere ve işbirliklerine önem veren

Bilimsel ve idari kadrosunun iş memnuniyetini geliştirmeye çalışan

Enstitümüz, Üsküdar Üniversitesinin temel değerleri ile uyum içinde çalışmalarını sürdürmektedir.

Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!