Tasavvuf Düşüncesinde İnsanı Kamil Eğitim Programı

UZAKTAN EĞİTİM - TASAVVUF DÜŞÜNCESİNDE İNSÂN-I KÂMİL EĞİTİM PROGRAMI

TEKNİK ÖZELLİKLER

  • 7 hafta boyunca, haftada 3 saat, toplam 21 saatlik bir eğitim programı
  • 3 Aralık – 21 Ocak 2022 tarihleri arasında
  • Cuma günleri 14.00 – 17.00
  • Program ücreti: 700 TL (KDV Dahil)
  • Programa Yurt Dışından Katılacaklar İçin Ücret: 80 Euro
  • Programa kayıt hakkında bilgi için TIKLAYINIZ

 KAPSAM

Tasavvuf geleneğinin başlangıcından itibaren ele almaya çalıştığı en önemli problemlerinden birisi kuşkusuz insandır. Diğer düşünce geleneklerinden farklı olarak kendi bilgi sistemini keşf yani akıl ve duyular üstü alanı özel bir idrâk biçimiyle algılama üzerine kuran tasavvuf, bu sistem çerçevesinde bir dünya görüşü inşa etmiştir. İnsan ise bu dünya görüşünün merkezini teşkil eder. Zîrâ insan, Tanrı’nın sûreti üzere yaratılmış, yeryüzünde Onun halîfesi sıfatıyla bulunan, melekler dâhil âlemdeki hemen her şeyin kendisine boyun eğmek zorunda olduğu bir varlıktır. Bu durum, insanın âlemin yaratılışının gayesi ve âlemin hedefi konumunda olmasına, âlem de varlığını ve var olmaya devam etmesini insanın varlığına ve var olmaya devam etmesine borçlu olmasına yol açar. Başta İbnü’l-Arabî, Sadreddin Konevî, Dâvûd el-Kayserî, Molla Fenârî, Abdülkerîm Cîlî gibi nazarî tasavvufun önemli temsilcilerinin eserlerinde karşımıza çıkan insana dâir bu anlayış aynı zamanda Mevlânâ, Yûnus Emre, Niyâzî-yi Mısrî gibi şâir sûfîlerin lisânında şiirsel bir hüviyet kazanmıştır. Bu ders çerçevesinde insanın ontolojik açıdan bu merkezi konumu, insanın bu konumu elde etmeye doğru yaptığı varlıksal ve ahlâkî yolculuk süreci yani “seyr u sülük” ele alınacaktır. Konular, Sadreddin Konevî’nin Miftâhu’l-Gayb’ı; Dâvûd el-Kayserî’nin Tasavvuf İlmine Giriş Hakkındaki Risâle’si; Abdülkerîm Cîlî’nin İnsân-ı Kâmil, el-Kemâlâtu’l-İlâhiyye’si; Azîz Nesefî’nin Zübdetü’l-Hakâyık, Tenzîl, İnsân-ı Kâmil’i; İsmâil Hakkî Bursevî’nin Lübbü’l-Lübb’ü gibi insan ve insanın kemâl yolculuğunu yani İnsân-ı Kâmil olmayı anlatan çeşitli teorik eserler çerçevesinde incelenecektir. Derslerde, Yûnus Emre, Niyâzî-yi Mısrî, Azîz Mahmûd Hüdâyî gibi şâir sûfîlerin şiirlerine yer verilerek konunun edebî lisânda da nasıl inşâ edildiği anlatılacaktır.

Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Bedirhan Kimdir? 

Muhammed Bedirhan Yozgat’ta doğdu. İlk ve orta öğrenimini Sakarya’da tamamladıktan sonra lisans eğitimini Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi’nde aldı. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yüksek lisansını, ardından İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde de doktorasını tamamladı. Nazarî irfân ve vahdet-i vücûd tartışmaları gibi konularda uzman olan ve Arapça bilen Muhammed Bedirhan’ın tasavvuf ve İslâm felsefesi alanlarında bu dilden yapmış olduğu çeşitli tercümeleri yayınlanmıştır. Halen Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde Tasavvuf alanında öğretim üyesi olarak görevini sürdürmektedir.

AJANDA

TASAVVUF DÜŞÜNCESİNDE İNSÂN-I KÂMİL EĞİTİM PROGRAMI  
HAFTATARİHSAAT
13 Aralık 2021 Cuma
14.00 - 17.00
210 Aralık 2021 Cuma
14.00 - 17.00
317 Aralık 2021 Cuma
14.00 - 17.00
431 Aralık 2021 Cuma
14.00 - 17.00
57 Ocak 2021 Cuma
14.00 - 17.00
614 Ocak 2022 Cuma
14.00 - 17.00
721 Ocak 2022 Cuma14.00 - 17.00
Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!