TASAVVUF VE MÛSİKÎ EĞİTİM PROGRAMI KAPANIŞ KONSERİ

  • Anasayfa
  • TASAVVUF VE MÛSİKÎ EĞİTİM PROGRAMI KAPANIŞ KONSERİ

Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsünde Tasavvuf Mûsikîsi Sanatçısı ve Koro Şefi Elif Uyar tarafından gerçekleştirilen Tasavvuf ve Mûsikî Eğitim Programı 20 Kasım Pazartesi günü yapılacak bir Kapanış Konseri ile sona eriyor. Programda, Elif Uyar ve Prof. Dr. V. Emre Ömürlü birlikte bir konser verecek, aynı zamanda program katılımcılarıyla meşk edilecektir. Fuat Sezgin Salonunda, 20 Kasım 2023 Pazartesi günü 19.30’da başlayacak Kapanış Konseri programına Ü.Ü. Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü Öğrencileri, Ü.Ü. Tasavvuf Eğitim Programlarına kayıtlı katılımcılar ve Ü.Ü. Öğrencileri, Ü.Ü. Akademik ve İdari çalışanları davetlidir.

Tasavvuf ve Mûsikî Eğitim Programı, “Kapanış Konseri”ne katılımlarınızdan memnuniyet duyarız.
Tasavvuf ve Mûsikî Eğitim Programı, Kapanış Konseri
20 Kasım 2023, Pazartesi saat 19.30-21.00
Yer: Fuat Sezgin Salonu, C-D Blok
Üsküdar Üniversitesi, Güney Yerleşke, Altunizade Mh. Mahir İz Cd. No:23 34674 Üsküdar / İstanbul / Türkiye

ESERLER

Hüseynî (İlâhî)                 Beste: Cinuçen Tanrıkorur          Güfte: Aziz Mahmud Hüdâyî Hz.

Usûl: Sofyan

Ey Vâhid ü ferdü Samed
Senden meded senden meded
Ey ‘’Lemyekün küfven ehâd’’
Senden meded senden meded

Zulmânî nûrânî hicâb
Açılsın olsun feth-i bâb
Ref’et cemâlinden nikâb
Senden meded senden meded

Ey katreyi ummân eden
Ey nutfeyi insân eden
Ey dertlere dermân eden
Senden meded senden meded

Yârab Hüdâyî derdimend
Âvâre kıldı müstemend
Vaslından olsun bahremend
Senden meded senden meded

Nevâ (İlâhi)                       Güfte: Şemseddin Sivâsî Hz.                      Usûl: Sofyan

Vâsıl olmaz kimse Hakk’a, cümleden dûr olmadan
Kenz açılmaz şol gönülde, tâ ki pür-nûr olmadan
Sür çıkar ağyârı dilden, tâ tecellî ede Hak
Padişah konmaz saraya , hâne mâmur olmadan

Hakk cemâlin kâbesini kıldı âşıklar tavâf
Yerde Kâbe gökyüzünde Beyt-i Mâmûr olmadan
Bir acâib derde düşmüş tutuşur Şemsî müdâm
Hakk’a makbûl olmak ister halka menfûr olmadan

Hüseynî (İlâhî)                Güfte- Beste: Ken’an Rifâî Hz.                   Usûl: Türk Aksağı

Bîçâreyim tevessül edecek bir amelim yok

Korkuyorum ben, kendime lâyık bir emelim yok

Mu'terifim cürmüme özre tâkatla yüzüm yok

Yâ Rabbi maâsîden lisânım söylemez olmuş

Her cürmüyle cemâlinden başka istemez olmuş

Her dem lutfunla beni gark et, cemâlinle şâd et

Kalb-i vîranımı hem nûr-ı aşkınla bünyâd et

Gaflet ü zulmetlerden beni berî vü âzâd et

Ken'ân gibi âciz günahkâra oldu ebed

"Kul yâ ibâdiye'llezî esrefû"* muhkem sened

 * Zümer Sûresi, 53.âyet: "Ey Muhammed de ki: Ey nefislerine karşı hadden aşırı hareket eden kullarım, Allâh'ın rahmetinden ümîdinizi kesmeyiniz..."


Hüseynî (İlâhî)                 Beste-Güfte: Ken’an Rifâî Hz.                    Usûl: Düyek

Yoldaşım gel, Allah Allah diyelim!

Hakk'a verdiğimiz ahdi güdelim!

Allah adın dâimâ zikredelim!

Her iş Allah'dandır, onu bilelim!

Her tarafta Hakk'ı dâim görsene,

Nefsi atıp Allah'ı bir bilsene,

Gel, bu meydâne soyunup girsene!

Gıll ü gışşı kalb evinden silsene.

Kimseyi hor görme, aybın söyleme,

Kaç yalandan, Hakk'a hiç şirk eyleme!

Hem gönül kırma, kibir, fahr eyleme,

Kalbde aslā bir fenâlık gizleme!

Dervişim gel, yâne yâne dönelim!

Aşk şarâbın kâne kâne içelim!

El ele Ken'ân tutup seyredelim,

Dost cemâlin aşk ile tavaf edelim!

Hicaz (İlâhî)                                       Usûl: Sofyan

Nice bir uyursun uyanmaz mısın

Göçtü kervan kaldık dağlar başında

Dellâllar çağrışır inanmaz mısın

Göçtü kervan kaldık dağlar başında

Yunus sen bu dünyâya niye geldin

Gece gündüz Hakk'ı zikretsin dilin

Evliyâya uğramaz ise yolun

Göçtü kervan kaldık dağlar başında

Hicaz (İlâhi)                       Beste: Neyzen Doğan Ergin                        Güfte: Zekâî Efendi        Usûl: Sofyan

Aşkınla yandır sultânım Allah

Şevkinle döndür sultânım Allah

Sensin ilâhım, püşt ü penâhım

Affet günâhım sultânım Allah

Nefsimi bildir aslımı buldur

Ölmeden öldür sultânım Allah

Sensin ilâhım, püşt ü penâhım

Affet günâhım sultânım Allah

Al beni benden kaydı bedenden

Ayırma senden sultânım Allah

Eyler Zekâî hamd ü senâyı

Dâim duâyı sultânım Allah


Hicaz (İlâhî)                       Güfte: Eşrefoğlu Rûmî                  Beste: Azîze Emrem                       Usûl: Sofyan

Hep fesad işlerime, Estağfirullah tevbe

Yaman teşvişlerime, Estağfirullah tevbe

Gözümün baktığına, Gönlümün aktığına

Kulağım çaktığına, Estağfirullah tevbe

Dilimin gıybetine, Nefsimin izzetine

Her âzâm lezzetine, Estağfirullah tevbe

Bildim suçumu bildim, Döndüm Çalabım tuttum

Her hata ki ben kıldım, Estağfirullah tevbe

Settârü'l-uyûb sensin, Gaffârü'z-zünûb sensin

Fettâhu'l-kulûb sensin, Estağfirullah tevbe

Eşrefoğlu Rûmi'nin Şol çok günahlarının

 Kefâretidir anın Estağfirullah tevbe

 
Hicaz (İlâhî)                                       Usûl: Sofyan

Mest ü hayrânım, Zâr ü giryânım

Her dem lisânım, Hû demek ister

                Gözümden yaşlar, Akmaya başlar

                Cümle kurt kuşlar, Hû demek ister

İrfân isteyen, İhsân isteyen

Cânân isteyen, Hû demek ister

                Hû ism-i âzâm, Hû Hû de hocam

                Kuddûsî müdâm, Hû demek ister

Segâh Mâye (İlâhî)                         Beste: Sultan Veled                                       Usûl: Mevlevî Devr-i Revânı

Şem'i ruhuna cismimi pervâne düşürdüm
Evrak-ı dili âteş-i sûzâne düşürdüm
Bir katre iken kendimi ummâne düşürdüm
Takrîr edemem derd-i derûnum elemim var
Mevlâyı seversen beni söyletme gamım var

 
Segâh (İlâhî)                                     Usûl: Yürük Semâî

Dinle sözümü sana direm özge edâdır
Derviş olana lâzım olan aşk-ı Hüdâ’dır
Âşıkın nesi var ise mâşûka fedâdır
Semâ safâ, câna şifâ, rûha gıdadır

Ey sofu bizim sohbetimiz cana safâdır
Bir cur'amızı nûş idegör, derde devâdır
Hak ile ezel ettiğimiz ahde vefadır
Semâ safâ, câna şifa, ruha gıdadır

Aşk ile gelin tâlib-i cûyende olalım
Zevk ile safâlar sürelim zinde olalım
Hazret-i Mevlânâ'ya gelin bende olalım
Semâ safâ, câna şifa, ruha gıdadır

 

 

 


Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!