Tasavvufi Metinlerde Allah, Kainat, İnsan - Hakkında

TASAVVUFÎ METİNLERDE ALLAH, KÂİNAT, İNSAN  EĞİTİM PROGRAMI

Muhammed BEDİRHAN, Yrd. Doç. Dr.  


TEKNİK ÖZELLİKLER

  • 10 hafta boyunca, haftada 2 saat, toplam 20 saatlik eğitim programı
  • 16 Mart – 18 Mayıs 2018 tarihleri arasında
  • Cuma Sınıfı 14.00 – 16.00
  • Cumartesi Sınıfı 11.00 – 13.00
  • Program ücreti: 1000 TL (KDV Dahil)
  • KAYIT İŞLEMLERİ

KAPSAM

Tasavvuf, bir dindarlık hareketi olarak doğduğu ve henüz ismi tasavvuf olarak bilinmediği ilk dönemlerde dâhil olmak üzere her devirde insanlığın en eski ve en hayatî problemi olan Tanrı-insan, Tanrı-âlem ve âlem-insan ilişkisine dair bir açıklama getirmiştir. Bu açıklamalar tasavvufun bütün bir dünya görüşünü kuşatır. Dolayısıyla tasavvufu anlamak demek onun Tanrı-âlem-insan ilişkileri hakkındaki genel tasavvuru şu veya bu şekilde çözümlemiş olmayı gerektirmektedir. Sûfîler bu dünya görüşlerini açıklamak ve onun dayandığı ana ilkeleri göstermek maksadıyla çeşitli eserler kaleme almışlardır. Bu eserlerde insanın Tanrı ile ilişkisi ve tasavvuf dindarlığının ana ilkesi olan kulun Allah’a olan aşkı; Tanrı-âlem ilişkisinin ve tasavvuf kozmolojisinin temel ilkesi olarak âlemin yaratışının sebebi olmak bakımından ilâhî muhabbet; insan-âlem ilişkisi ve tasavvuf antropolojisinin genel çerçevesini sunan âlemin var ediliş gâyesi olmak bakımından insan temaları yoğun şekilde ele alınmıştır. Bu ana ilkelere bağlı olarak tasavvuf âlemin yaratılışı, mahlûkāt arasındaki sıradüzeni ve insanın âlemdeki konumu, kader, insanın irâde özgürlüğü, âhiret hayatı ve insanın kurtuluşu gibi konularda İslâm düşünce tarihi içerisinde oldukça orijinal teoriler geliştirmiştir. İşte bu ders çerçevesinde bu teorilerin yoğun biçimde işlendiği eserlerin incelenmesi planlanmaktadır. Bu dönem Abdülkerîm Cîlî’ye ait İnsân-ı Kâmil ve el-Kemâlâtü’l-İlâhiyye adlı eserleri takip edilecek ve bu eserler üzerinden öğrencilerin tasavvufun âlem anlayışına dair genel bir fikir edinmeleri temin edilecektir. Diğer dönemlerde ise yine bu temaların ele alındığı Türkçe veya tercüme edilmiş çeşitli tasavvufî eserler takip edilecektir.     

Yrd. Doç. Dr. Muhammed Bedirhan Kimdir?

Muhammed Bedirhan Yozgat’ta doğdu. İlk ve orta öğrenimini Sakarya’da tamamladıktan sonra lisans eğitimini Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi’nde aldı. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yüksek lisansını, ardından İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde de doktorasını tamamladı. Nazarî irfân ve vahdet-i vücûd tartışmaları gibi konularda uzman olan ve Arapça bilen Muhammed Bedirhan’ın tasavvuf ve İslâm felsefesi alanlarında bu dilden yapmış olduğu çeşitli tercümeleri yayınlanmıştır.