Tasavvufa Giriş II Eğitim Programı - Hakkında

Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü tarafından Tasavvufa Giriş adı altında halka açık eğim programları düzenlenmektedir. Programın ilki 2014-2015 Bahar Döneminde gerçekleştirilmiş ve büyük bir ilgiyle karşılanmıştır. Program 2015-2016 Güz Döneminde genişletilmiş bir içerikle iki kademeli olarak hazırlanmış ve Ekim ayında derslere başlanmıştır. Programlar hafta içi ve hafta sonu grupları halinde Cuma ve Cumartesi günleri düzenlenmekte ve 16 hafta sürmektedir. Dersler belirli bir müfredatın tamamlanmasını hedeflemektedir, katılımcılara her ders için okuma listeleri verilmekte ve araştırmaya teşvik edilmektedir. Programlara toplumun her kesiminden 19-70 yaş arasında farklı meslek, uğraş ve ilgi alanlarına sahip kişiler katılmaktadır. Tasavvufa Giriş Programları ile ilk kez bir Üniversite tarafından Tasavvuf konularında sistematik bir eğitim verilmektedir.

TASAVVUFA GİRİŞ II EĞİTİM PROGRAMI 

Tasavvuf Terimleri Semih Ceyhan, Doç. Dr.

16 saat

Bu derste yakaza, zühd, semâ, vakit, vecd, tecellî, vuslat ve ubûdiyet olmak üzere sekiz temel tasavvuf kavramı ele alınacaktır. Söz konusu terimlerin yer aldığı Seyyid Mustafa Râsim Efendi’nin Tasavvuf Sözlüğü (TS) (Istılâhât-ı İnsân-ı Kâmil) (İstanbul: İnsan Yayınları 2008) ile ders anlatıcısının telif ettiği DİA’daki (Diyanet İslam Ansiklopedisi) ilgili maddeler ders materyali olarak kullanılacaktır.

Tasavvuf Literatürü: Başyapıtlar Ahmet Murat Özel, Yard. Doç. Dr.

16 saat

Bu derste, tasavvuf literatürünün en çok yankı uyandıran, en etkili eserleri örnek metinlerle ve yazarlarının hayatları ekseninde ele alınacaktır. Her bir eser, tarihsel bir bağlama oturtularak, kendisinden önceki dönem ve sonrasıyla ilişkili olarak incelenecektir. Böylece bir yandan da, tasavvuf tarihinin eserler hattında bir tarihçesi çıkartılmış olacaktır.

Metinlerle Tasavvuf Cemalnur Sargut

16 saat

Bu ders kapsamında, İlk sufilerin hal tercümelerinden örnekler, Sufilerin itikâdî konularla ilgili görüşleri, Tarikat Pirlerinin Eserlerinde İslâm’ın ibadet esaslarıyla ilgili görüşleri, Sufilerin ihsan, ihlas ve iffet anlayışı: İmam Gazali’nin İhya’sı, Sufilerin Âdâbı, Fütüvvet anlayışı, Sufi yazınında aşk ve irfan okulu, Sufi dilin genel özellikleri konu başlıkları tasavvuf başyapıtlarından seçme metinler kullanılarak anlatılacaktır.

Tasavvuf ve Sinema Okumaları Ahmet Murat Özel, Yard. Doç. Dr.ve Arzu Eylül Yalçınkaya

8 saat

Dört hafta olarak planlanan çalışma katılımcılara hayatı tasavvufi bir bakış açısıyla değerlendirmede kapılar aralayacaktır.

Tasavvufî Türk Edebiyatı I

8 saat

Dinî-tasavvufî Türk şiirinin on dört ve on beşinci yüzyıllardaki dört temel eseri (Mantıku’t-Tayr, Garîb-nâme, Mevlid, Muhammediyye); kaleme alan şairler, tertip, muhteva, Türk kültür ve inanç dünyasına katkıları, örnek metinlerden hareketle eserlerde yer alan temel öğretilerin tespit ve tahlilleri çerçevesinde incelenecektir.